Sáng kiến Dạy học bài "Hình chữ nhật" Hình học 8 theo định hướng giáo dục STEM

pdf 19 trang Giang Anh 21/03/2024 570
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến Dạy học bài "Hình chữ nhật" Hình học 8 theo định hướng giáo dục STEM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfsang_kien_day_hoc_bai_hinh_chu_nhat_hinh_hoc_8_theo_dinh_huo.pdf

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến Dạy học bài "Hình chữ nhật" Hình học 8 theo định hướng giáo dục STEM

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH SÁNG KIẾN DẠY HÅC BÀI “HÌNH CHỮ NHẬT” HÌNH HÅC 8 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Gi¡o vi¶n : Ph¤m V«n Dưỡng Ngày sinh : Ngày 11 th¡ng 04 n«m 1977 N«m học : 2019 − 2020
 2. I. ĐẶT VẤN ĐỀ D¤y học hi»n nay chuyºn tø d¤y học ti¸p cªn nëi dung sang ti¸p cªn n«ng lực là mët xu hướng đem l¤i hi»u qu£ cao trong gi£ng d¤y, nhưng cũng đòi hỏi người d¤y và người học đều ph£i thay đổi. Gi£ng d¤y theo hướng d¤y học ti¸p cªn li¶n ngành tø hai trong c¡c lĩnh vực Khoa học, Công ngh», Kĩ thuªt và To¡n học trở l¶n. Trong đó nëi dung học tªp được g­n với thực ti¹n, phương ph¡p d¤y học theo quan điểm d¤y học định hướng hành động. Vªy Stem là g¼? Stem là vi¸t t­t cõa c¡c tø Science (Khoa học), Technology (Công ngh»), Engineering (Kỹ thuªt) và Math (To¡n học). Stem v· b£n ch§t được hiºu là trang bị cho người học nhúng ki¸n thùc và kỹ n«ng c¦n thi¸t li¶n quan đến c¡c lĩnh vực khoa học, công ngh», kỹ thuªt và to¡n học. Nhúng ki¸n thùc và kỹ n«ng vøa n¶u ph£i được t½ch hñp, lồng gh²p và bê trñ cho nhau giúp học sinh không ch¿ hiºu bi¸t v· nguy¶n lý mà cán có thº ¡p dụng để thực hành và t¤o ra được nhúng s£n ph©m trong cuëc sèng h¬ng ngày. Trong đó với kỹ n«ng khoa học, học sinh được trang bị ki¸n thùc v· c¡c kh¡i ni»m, c¡c nguy¶n lý, c¡c định luªt và c¡c cơ sở lý thuy¸t cõa gi¡o dục khoa học. Mục ti¶u quan trọng nh§t là thông qua gi¡o dục khoa học, học sinh có kh£ n«ng li¶n k¸t c¡c ki¸n thùc này để thực hành và có tư duy để sû dụng ki¸n thùc vào thực ti¹n để gi£i quy¸t c¡c v§n đề trong thực t¸. Với kỹ n«ng công ngh», học sinh có kh£ n«ng sû dụng, qu£n lý, hiºu bi¸t, và truy cªp được công ngh», tø nhúng vªt dụng đơn gi£n như c¡i bút, c¡i qu¤t đến nhúng h» thèng phùc t¤p như m¤ng Internet, m¡y móc. V· kỹ n«ng kỹ thuªt, học sinh được trang bị kỹ n«ng s£n xu§t ra đối tượng và hiºu được quy tr¼nh để làm ra nó. V§n đề này đòi hỏi học sinh ph£i có kh£ n«ng têng hñp và k¸t hñp để bi¸t c¡ch làm th¸ nào để c¥n b¬ng c¡c y¸u tè li¶n quan (như khoa học, ngh» thuªt, công ngh», kỹ thuªt) để có được mët gi£i ph¡p tèt nh§t trong thi¸t k¸ và x¥y dựng quy tr¼nh. Ngoài ra học sinh cán có kh£ n«ng nh¼n nhªn ra nhu c¦u và ph£n ùng cõa x¢ hëi trong nhúng v§n đề li¶n quan đến kỹ thuªt. Cuèi cùng, kỹ n«ng to¡n học là kh£ n«ng nh¼n nhªn và n­m b­t được vai trá cõa to¡n học trong mọi kh½a c¤nh tồn t¤i tr¶n th¸ giới. Học sinh có kỹ n«ng to¡n học s³ có kh£ n«ng thº hi»n c¡c ý tưởng mët c¡ch ch½nh x¡c, có kh£ n«ng ¡p dụng c¡c kh¡i ni»m và kỹ n«ng to¡n học vào cuëc sèng h¬ng ngày. Với học sinh phê thông, vi»c học theo phương ph¡p gi¡o dục Stem cán có £nh hưởng t½ch cực tới kh£ n«ng lựa chọn ngh· nghi»p tương lai. Khi được học nhi·u d¤ng ki¸n thùc trong mët thº t½ch hñp, học sinh s³ chõ động th½ch thú với vi»c học tªp, thay v¼ th¡i độ e ng¤i hoặc tr¡nh n² mët lĩnh vực nào đó, tø đó s³ khuy¸n kh½ch c¡c em có định hướng tèt hơn khi chọn chuy¶n ngành cao hơn và sự ch­c ch­n cho c£ sự nghi»p v· sau. Nhúng học sinh học theo c¡ch 1
 3. ti¸p cªn gi¡o dục Stem đều có nhúng ưu th¸ nêi bªt như: ki¸n thùc khoa học, kỹ thuªt, công ngh» và to¡n học ch­c ch­n; kh£ n«ng s¡ng t¤o, tư duy logic; hi»u su§t học tªp và làm vi»c vượt trëi; và có cơ hëi ph¡t triºn c¡c kỹ n«ng m·m toàn di»n hơn trong khi không h· g¥y c£m gi¡c nặng n·, qu¡ t£i đối với học sinh. Ch½nh v¼ nhúng ưu điểm cõa phương ph¡p, b£n th¥n tôi thường xuy¶n ùng dụng phương ph¡p gi¡o dục Stem qua c¡c bài học để học sinh để học sinh hùng thú học tªp. S¡ng ki¸n: “Dạy học bài- h¼nh chú nhªt theo định hướng gi¡o dục stem” trong chương tr¼nh To¡n lớp 8, Tªp 1, nh¬m t¤o n¶n ti·n đề ti¸p cªn phương ph¡p d¤y học mới m´ hi»n đại. . . Hi»n nay n·n kinh t¸ - x¢ hëi ngày càng ph¡t triºn và hëi nhªp đòi hỏi n·n gi¡o dục Vi»t Nam không ngøng c£i ti¸n. Trong khi đó, nhi·u gi¡o vi¶n sû dụng phương ph¡p d¤y học l¤c hªu đã g¥y n¶n t¼nh tr¤ng thụ động trong học tªp cõa học sinh d¨n đến hi»u qu£ d¤y học chưa cao. Mët trong nhúng y¶u c¦u cõa đổi mới gi¡o dục đang thực hi»n là chuyºn tø d¤y học cung c§p ki¸n thùc sang ph¡t triºn c¡c n«ng lực cõa người học, ph¡t triºn toàn di»n ti·m n«ng cõa méi người mà trọng t¥m là khai th¡c tr½ lực, t¥m lực, thº lực và c¡c n«ng lực kh¡c. Muèn thực hi»n mục ti¶u ph¡t triºn toàn di»n n«ng lực, nh§t là cõa học sinh THCS th¼ ph£i coi c¡c em là chõ thº t½ch cực, n«ng động s¡ng t¤o cõa qu¡ tr¼nh gi¡o dục trong và ngoài nhà trường. Gi¡o dục Stem vªn dụng phương ph¡p học tªp chõ y¸u dựa tr¶n thực hành và c¡c ho¤t động tr£i nghi»m s¡ng t¤o, c¡c phương ph¡p gi¡o dục ti¸n bë, linh ho¤t nh§t như: Học qua dự ¡n - chõ đề, Học qua trá chơi và đặc bi»t phương ph¡p Học qua thực hành luôn được ¡p dụng tri»t để. Đó là c¡ch ti¸p cªn “liên ngành” kh¡c với “đa ngành”. Mặc dù cũng là có nhi·u ngành, nhi·u lĩnh vực nhưng “liên ngành” thº hi»n sự k¸t nèi và bê trñ l¨n nhau trong c¡c ngành. Do vªy, n¸u mët chương tr¼nh học, mët trường học ch¿ có nhi·u môn, nhi·u gi¡o vi¶n d¤y c¡c ngành kh¡c nhau mà không có sự k¸t nèi và bê trñ l¨n nhau th¼ chưa được gọi là gi¡o dục Stem. Thù hai là sự lồng gh²p với c¡c bài học trong thực ti¹n, thº hi»n t½nh thực ti¹n và t½nh ùng dụng ki¸n thùc trong vi»c gi£i quy¸t c¡c v§n đề thực t¸. Ð đây, không cán rào c£n cõa vi»c học ki¸n thùc lý thuy¸t với ùng dụng. Do vªy, c¡c chương tr¼nh gi¡o dục Stem nh§t thi¸t ph£i hướng đến c¡c ho¤t động thực hành và vªn dụng ki¸n thùc để t¤o ra s£n ph©m hoặc gi£i quy¸t c¡c v§n đề cõa thực t¸ cuëc sèng. Thù ba là sự k¸t nèi tø trường học, cëng đồng đến c¡c tê chùc toàn c¦u; đó là kỷ nguy¶n cõa th¸ giới ph¯ng, c¡ch m¤ng công nghi»p 4.0 nơi mà tự động hóa và điều khiºn tø xa thông qua c¡c thi¸t bị điện tû di động l¶n ngôi, thông qua đường truy·n Internet. 2
 4. Do vªy, qu¡ tr¼nh gi¡o dục không ch¿ hướng đến v§n đề cụ thº cõa địa phương mà ph£i đặt trong mèi li¶n h» với bèi c£nh kinh t¸ toàn c¦u và c¡c xu hướng chung cõa th¸ giới, v½ dụ như bi¸n đổi kh½ hªu, n«ng lượng t¡i t¤o,. . . Xu§t ph¡t tø vai trá t½ch cực cõa phương ph¡p gi¡o dục stem đã thôi thúc tôi ph£i t½ch cực đổi mới d¤y và học trong nhà trường. Qua nghi¶n cùu, t¼m hiºu nhúng tài li»u gi¡o dục, c¡c phương ph¡p học tªp và thực tr¤ng học sinh t¤i đơn vị, tôi nhªn th§y s¡ng ki¸n này phù hñp và có t½nh kh£ thi. S¡ng ki¸n được ¡p dụng cho học sinh khèi 8, trường THCS Nguy¹n Thị Định. Thi¸t k¸ và tê chùc thực hi»n bài học stem “Hình chú nhật” chương tr¼nh to¡n lớp 8- tªp 1. 3
 5. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luªn Trong bèi c£nh Vi»t Nam ti¸p cªn cuëc C¡ch m¤ng công nghi»p 4.0, đứng trước nhúng đòi hỏi ngày càng cao v· ch§t lượng nguồn nh¥n lực, Thõ tướng Ch½nh phõ đã ký Ch¿ thị sè 16/CT-TTg n¶u rã: “Thay đổi m¤nh m³ c¡c ch½nh s¡ch, nëi dung, phương ph¡p gi¡o dục và d¤y ngh· nh¬m t¤o ra nguồn nh¥n lực có kh£ n«ng ti¸p nhªn c¡c xu th¸ công ngh» s£n xu§t mới, trong đó c¦n tªp trung vào thúc đẩy đào t¤o v· khoa học, công ngh», kĩ thuªt và to¡n học” và y¶u c¦u “Bộ Gi¡o dục và Đào t¤o: Thúc đẩy triºn khai gi¡o dục v· khoa hoc, công ngh», kĩ thuªt và to¡n học trong chương tr¼nh gi¡o dục phê thông; tê chùc th½ điểm t¤i mët sè trường phê thông ngay tø n«m học 2017 – 2018”. Trong c¡c môn học Stem nëi dung môn To¡n thường mang t½nh logic, trøu tượng, kh¡i qu¡t. Vi»c đưa nhúng ùng dụng thực ti¹n cõa ki¸n thùc môn học vào qu¡ tr¼nh gi£ng d¤y là c¦n thi¸t để môn To¡n trở n¶n g¦n gũi, thực t¸ hơn, ti¸n tới đổi mới theo định hướng gi¡o dục 4.0. Nhªn th§y v§n đề này, Chương tr¼nh gi¡o dục phê thông môn To¡n (07/2018) đã vi¸t: Môn To¡n ở trường phê thông góp ph¦n h¼nh thành và ph¡t triºn ph©m ch§t, n«ng lực học sinh; ph¡t triºn ki¸n thùc, kĩ n«ng then chèt và t¤o cơ hëi để học sinh được tr£i nghi»m, ¡p dụng to¡n học vào thực ti¹n; t¤o lªp sự k¸t nèi giúa c¡c ý tưởng to¡n học, giúa To¡n học với thực ti¹n, giúa To¡n học với c¡c môn học kh¡c, đặc bi»t với c¡c môn học thuëc lĩnh vực gi¡o dục Stem. 2. Cơ sở thực ti¹n 2.1. Thuªn lñi: Vi»c đưa phương ph¡p gi¡o dục stem vào trường phê thông có vai trá lớn trong vi»c đổi mới phương ph¡p gi¡o dục. Cụ thº là: Đảm b£o gi¡o dục toàn di»n; N¥ng cao hùng thú học tªp; H¼nh thành và ph¡t triºn c¡c n«ng lực ph©m ch§t cho học sinh; K¸t nèi trường học với cëng đồng; Hướng nghi»p ph¥n luồng trong gi¡o dục. Nguồn tài li»u tr¶n c¡c thông tin b¡o đài nhi·u hướng d¨n c¡ch thực hành tương đối cụ thº, h» thèng ki¸n thùc đa d¤ng. 4
 6. 2.2. Khó kh«n: Mët sè học sinh chưa thªt sự hùng thú - Kỹ n«ng ph¥n t½ch và thực hành chưa cao Ch½nh v¼ l´ đó đề tài là tài li»u tham kh£o giúp cho người học có c¡i nh¼n tèt hơn 3. Hi»u qu£ cõa đề tài Trước khi chưa ¡p dụng đề tài tôi nhªn th§y đa sè người học cán bëc lë h¤n ch¸ v· mët sè mặt sau: - Y¸u v· kh£ n«ng ph¥n t½ch và thực hành. - Ít hùng thú trong học tªp đặc bi»t là môn h¼nh học. Sau khi ¡p dụng đề tài nh¼n chung người học đã có nhúng chuyºn bi¸n t½ch cực, định hướng được vi»c học to¡n, n­m vúng ki¸n thùc cơ b£n, tr¼nh bày lªp luªn chặt ch³ hơn, tự tin hơn khi học h¼nh học 4. Ph¤m vi ¡p dụng đề tài - Đề tài ¡p dụng cho t§t c£ c¡c đối tượng học sinh lớp 8 - Đề tài có thº dùng trong c¡c giờ học đặc bi»t là h¼nh học ch½nh khóa, hoặc ngoài trời. 5
 7. 5. Nëi dung cụ thº đề tài Thực hi»n bài học “Hình chú nhật” h¼nh học 8 ùng dụng stem tr¶n cơ sở ki¸n thùc trong SGK to¡n 8 đặt c¥u hỏi cho tøng y¶u c¦u và x¥y dựng mô h¼nh 5.1. Mục đích, y¶u c¦u 5.1.1. Ki¸n thùc Học sinh hiºu được định nghĩa h¼nh chú nhªt, c¡c t½nh ch§t cõa h¼nh chú nhªt, c¡c d§u hi»u nhªn bi¸t mët tù gi¡c là h¼nh chú nhªt, di»n t½ch h¼nh chú nhªt. 5.1.2. Kỹ n«ng Học sinh bi¸t v³ mët h¼nh chú nhªt, bước đầu bi¸t c¡ch chùng minh mët tù gi¡c là mët h¼nh chú nhªt. Bi¸t vªn dụng c¡c ki¸n thùc v· h¼nh chú nhªt ¡p dụng vào tam gi¡c, vào thực hi»n c¡ch đo đạt và làm thành c¡c vªt dụng. 5.1.3. Th¡i độ Bi¸t vªn dụng c¡c ki¸n thùc v· h¼nh chú nhªt để t½nh to¡n, chùng minh. 5.1.4. Phương ph¡p d¤y học Theo định hướng gi¡o dục stem: t½ch hñp cõa 4 lĩnh vực Khoa học, Công ngh», Kĩ thuªt, To¡n học. 5.1.5. Phương ti»n d¤y học + Gi¡o ¡n gi£ng d¤y, phi¸u học tªp, file Geogebra (n¸u có), đồ dùng d¤y học. + S¡ch gi¡o khoa h¼nh học lớp 8, s¡ch gi¡o vi¶n h¼nh học lớp 8. + Micro, ph§n tr­ng, ph§n màu, thước th¯ng và kh«n lau b£ng. 5.1.6 Chu©n bị cõa gi¡o vi¶n và học sinh + Chu©n bị cõa Gi¡o vi¶n B£ng v³ mët tù gi¡c để kiºm tra xem có là h¼nh chú nhªt hay không ? Thước k´, Compa, Ê k¶, S¡ch bài tªp, B£ng phụ. + Chu©n bị cõa Học sinh Học bài và làm bài đầy đủ dụng cụ học tªp đầy đủ, B£ng nhóm, thực hi»n hướng d¨n ti¸t trước. 6
 8. 6. Giới thi»u chõ đề Mùc độ cõa chõ đề : Theo định hướng gi¡o dục Stem. Thời lượng thực hi»n chõ đề : 1 tu¦n. Không gian thực hi»n: Ngoài lớp học và trong lớp học. Lùa tuêi học sinh Lớp 8: (14 tuêi) Mùc độ ti¸p thu TB – Kh¡. V§n đề c¦n tªp trung N­m c¡c ki¸n thùc h¼nh chú nhªt. Bèi c£nh thực t¸ Áp dụng ki¸n thùc to¡n làm s£n ph©m b¡o tường kỷ ni»m 10 n«m thành lªp trường. + To¡n. + Lý. Li¶n k¸t với c¡c môn học + Công ngh». + Kỹ thuªt. + V«n học. Định lý Pytago (Bài 7 chương II. Chương tr¼nh to¡n lớp 7). C¡c nëi dung ki¸n thùc H¼nh chú nhªt ( Bài 9 chương I.Chương li¶n quan trong chương tr¼nh tr¼nh to¡n lớp 8). THCS Di»n t½ch h¼nh chú nhªt (Bài 12 chương I. Chương tr¼nh to¡n lớp 8). 7
 9. 7.Ti¸n tr¼nh chu©n bị: ( 1 tu¦n ) TT Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Phương ¡n Ph¥n nhóm và cho tài T¤o nhóm và xem tài li»u Th£o luªn li»u có s®n cho học sinh theo sự hướng d¨n cõa tr¼nh bày trước nghi¶n cùu. gi¡o vi¶n. lớp. 1 Thèng nh§t v· c¡ch thùc th£o luªn nhóm khi thực hi»n ho¤t động stem. 2 Ch¿nh sûa ph¦n thông Ti¸p thu ý ki¸n và ch¿nh Học sinh gûi tin học sinh thu thªp sûa l¤i sai sót. thông tin qua được. mail và gi¡o vi¶n ch¿nh sûa và hồi đáp l¤i qua mail Giới thi»u ph¦n m·m c¦n L­ng nghe, ghi chú và Th£o luªn sû dụng để tr¼nh bày làm theo hướng d¨n. trước lớp. Microsoft Office Học sinh Power Point dùng để làm theo 3 tr¼nh bày s£n ph©m c¡c hướng d¨n ho¤t động cõa nhóm. t¤i nhà. Geometer's Sketchpad để v³ h¼nh kỹ thuªt N¸u có Thông tin hướng d¨n v§n đề, cài đặt và sû dụng tøng li¶n l¤c ph¦n m·m. gi¡o vi¶n Ti¸n hành ti¸t d¤y thû Thực hi»n c¡c ho¤t Thực hi»n để nhªn ph£n hồi động trong ti¸t d¤y ti¸t d¤y 4 cõa gi¡o vi¶n. t¤i lớp. L­ng nghe và ghi chú 8
 10. 8. Ti¸n tr¼nh d¤y học ch½nh khóa theo định hướng gi¡o dục stem Ho¤t động 1: X¡c đinh v§n đề Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Chuyºn giao nhi»m vụ N­m ki¸n thùc. H¼nh v³. học tªp cho học sinh. Áp dụng c¡c ki¸n thùc Trao đổi th£o luªn to¡n làm s£n ph©m nhóm. S£n ph©m. b¡o tường: mô h¼nh Ho¤t động 2: Nghi¶n cùu lý thuy¸t n·n Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung 1. Định nghĩa 1. Định nghĩa (sgk) Gi¡o vi¶n: Đặt v§n đề: Học sinh: Nghe gi¡o vi¶n Trong c¡c ki¸n thùc chúng ta đã học v· Tr¼nh chi¸u: h¼nh thang, h¼nh thang Mët sè h¼nh c¥n, h¼nh b¼nh hành,đó £nh thực t¸ là c¡c tù gi¡c đặc bi»t. Ð tiºu học, c¡c em đã bi¸t v· h¼nh chú nhªt. Học sinh: H¢y l§y v½ dụ thực t¸ v· Như c¡nh cûa, khung h¼nh chú nhªt. h¼nh Hỏi: H¼nh chú nhªt là Tr£ lời: H¼nh chú nhªt là H¼nh chú nhªt là tù mët tù gi¡c có g¼ đặc bi»t tù gi¡c có 4 góc vuông gi¡c có 4 góc vuông. v· góc? Học sinh: V³ h¼nh vào vở Gi¡o vi¶n: V³ h¼nh chú nhªt ABCD l¶n b£ng. 9
 11. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Gi¡o vi¶n: Tù gi¡c ABCD là h¼nh Tù gi¡c ABCD là chú nhªt , Ab = Bb = h¼nh chú nhªt , Cb = Db = 900 Ab = Bb = Cb = Db = 900 Hỏi: H¼nh chú nhªt có ph£i là h¼nh b¼nh hành không? Có ph£i là h¼nh thang Học sinh chùng minh c¥n không? H¢y chùng tr¶n b£ng phụ minh. Gi¡o vi¶n: Nh§n m¤nh: H¼nh chú nhªt cũng H¼nh chú nhªt là mët là mët h¼nh b¼nh h¼nh b¼nh hành đặc bi»t, hành, cũng là mët cũng là mët h¼nh thang h¼nh thang c¥n. c¥n đặc bi»t. 2. T½nh ch§t 2. T½nh ch§t Gi¡o vi¶n: Học sinh V¼ h¼nh chú nhªt vøa là Nh­c l¤i c¡c t½nh ch§t H¼nh chú nhªt có t§t h¼nh b¼nh hành vøa là cõa h¼nh b¼nh hành và c£ c¡c t½nh ch§t cõa h¼nh thang c¥n n¶n h¼nh h¼nh thang c¥n. h¼nh b¼nh hành, cõa chú nhªt có t½nh ch§t g¼ h¼nh thang c¥n. Trong h¼nh chú nhªt hai đường ch²o b¬ng nhau và c­t nhau t¤i trung điểm cõa méi đường. Gi¡o vi¶n: Học sinh: Y¶u c¦u học sinh nh­c V¼ h¼nh chú nhªt là h¼nh l¤i c¡c t½nh ch§t cõa h¼nh b¼nh hành n¶n có: c¡c b¼nh hành và h¼nh thang c¤nh đối b¬ng nhau c¥n. Hai đường ch²o c­t nhau t¤i trung điểm cõa méi đường. 10
 12. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung 3. D§u hi»u nhªn bi¸t 3. D§u hi»u nhªn h¼nh chú nhªt bi¸t h¼nh chú nhªt Gi¡o vi¶n: Học sinh Để nhªn bi¸t mët tù gi¡c Ta ch¿ c¦n chùng minh tù là h¼nh chú nhªt, ta ch¿ gi¡c đó có 3 góc vuông. c¦n chùng minh tù gi¡c đó có m§y góc vuông? Gi¡o vi¶n: Học sinh H¼nh thang c¥n c¥n th¶m Th¶m mët góc vuông s³ điều ki»n g¼ v· góc s³ là trở thành h¼nh chú nhªt. h¼nh chú nhªt? V¼ sao? Học sinh gi£i th½ch V¼ là h¼nh thang c¥n n¶n có 2 góc k· mët đáy b¬ng nhau mà n¸u góc này b¬ng 900 th¼ c¡c góc cán l¤i cõng b¬ng 900 Gi¡o vi¶n: Học sinh H¼nh b¼nh hành c¦n th¶m N¸u có 1 góc vuông hoặc điều ki»n g¼ s³ trở thành có 2 đường ch²o b¬ng h¼nh chú nhªt? T¤i sao? nhau s³ trở thành h¼nh chú nhªt Gi¡o vi¶n ch¿nh súa Học sinh gi£i th½ch Gọi học sinh đọc Đọc d§u hi»u (SGK) D§u hi»u (SGK) Gi¡o vi¶n: Học sinh Có 4 d§u hi»u nhªn bi¸t L­ng nghe Gi¡o vi¶n: Học sinh Hướng d¨n học sinh Chú ý l­ng nghe và theo Chùng minh (SGK) chùng minh d§u hi»u 4 dãi (SGK)) Gi¡o vi¶n: Học sinh Đưa ra mët tù gi¡c Theo dãi Tr¼nh chi¸u ABCD tr¶n b£ng v³ s®n. 11
 13. Ho¤t động 3: Gi£i quy¸t v§n đề - Học sinh làm s£n ph©m ở nhà - B¡o c¡o k¸t qu£ và đánh gi¡ ( t¤i lớp ) Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Hướng d¨n và y¶u c¦u L¶n k¸ ho¤ch thi¸t k¸ học sinh thực hi»n vi»c ph¡c th£o s£n ph©m. ph¡c th£o mô h¼nh H¼nh 1: Mô h¼nh thực t¸ H¼nh 2: Ph¡t th£o mô h¼nh Ý tưởng: Tø h¼nh con thuy·n buồm trong thực t¸ h¢y làm mët tờ b¡o tường với bài vi¸t được thi¸t k¸ tr¶n nhúng c¡nh buồn h¼nh chú nhªt được uèn cong. Mët sè bài to¡n đặt ra: H¼nh chú nhªt là tù gi¡c ph£i thỏa m¢n nhúng điều ki»n g¼. Di»n t½ch méi h¼nh chú nhªt s³ thay đổi th¸ nào khi ta t«ng t«ng hoặc gi£m chi·u dài và chi·u rëng. 12
 14. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Sau khi ph¡c th£o xong, L­ng nghe gi¡o vi¶n ph¡t cho c¡c nhóm mët hướng d¨n. sè dụng cụ c¦n thi¸t và y¶u c¦u với b£n v³ ph¡c th£o đã có h¢y thi¸t k¸ mô h¼nh chi¸c thuy·n. Quan s¡t và th£o luªn sơ v· c¡c c¥u hỏi trong phi¸u. Th£o luªn nhóm. H¼nh 3: Thực hành làm khung thuy·n H¼nh 4: Thực hành c¡nh buồm 13
 15. H¼nh 5: Thực hành vi¸t nëi dung tr¶n c¡nh buồm H¼nh 6: Thực hành vi¸t nëi dung tr¶n c¡nh buồm H¼nh 7: Thực hành vi¸t nëi dung tr¶n c¡nh buồm 14
 16. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Sau khi hoàn thành xong Quan s¡t và l­ng nghe V³ ph¡c th£o chi¸c chi¸c thuy·n, gi¡o vi¶n tê gi¡o vi¶n sûa bài. thuy·n và thi¸t k¸: chùc cho hs b¡o c¡o k¸t V³ ph¡c th£o s£n qu£ và nhªn x²t đánh gi¡ ph©m và thi¸t k¸ s£n ph©m gồm c¡c bước: Mời mët học sinh tr£ lời L­ng nghe quan s¡t và C¡c nhóm th£o luªn vi»c nhªn di»n h¼nh chú ghi ch²p l¶n ý tưởng. nhªt. Mời mët học sinh tr£ lời Trao đổi tr£ lời V³ tr¶n phi¸u. c¥u hỏi Mời mët học sinh l¶n Học sinh đứng tr¼nh bày Ti¸n hành làm thû ph¥n t½ch mët vài y¸u tè s£n ph©m. Y¶u c¦u học sinh thû x¡c định mèi li¶n h» giúa góc nh¼n với c¡c thông sè kh¡c. Gi¡o vi¶n cho học sinh Cho c¡c nhóm th£o luªn và thực hành sau đó mời mët vài nhóm l¶n b¡o c¡o k¸t qu£. Sau đó mời c¡c nhóm kh¡c đánh gi¡ nhªn x²t s£n ph©m. Gi¡o vi¶n têng k¸t l¤i nëi dung bài học. Têng k¸t: Bước 1.Đề xu§t gi£i ph¡p Bước 2.Gi£i ph¡p Bước 3.B¡o c¡o k¸t qu£. Bước 4.Đánh gi¡. 15
 17. K¸t qu£ s£n ph©m sau khi hoàn thi»n H¼nh 8: B¡o tường " Chào møng kỷ ni»m 10 n«m thành lªp trường" 16
 18. III. KẾT LUẬN 1. K¸t luªn Đề tài là sự t¼m tái nghi¶n cùu sưu t¦m và s¡ng t¤o cõa b£n th¥n trong qu¡ tr¼nh d¤y học, đáp ùng vi»c đổi mới phương ph¡p. Nh¬m ph¡t huy t½nh t½ch cực, ni·m say m¶, s¡ng t¤o cõa mọi đối tượng học sinh. Đề tài đã khai th¡c ki¸n thùc trọng t¥m cõa chương tr¼nh To¡n THCS qua vi»c d¤y học bài “Hình chú nhật” theo định hướng gi¡o dục Stem nh¬m kh­c s¥u ki¸n thùc (đặc bi»t là chương tr¼nh To¡n lớp 8) khơi nguồn cho sự đam m¶ to¡n học đặc bi»t là môn h¼nh học. Tóm l¤i thông qua bài học theo định hướng gi¡o dục stem học sinh có thº: - X¥y dựng thói quen tự học, tự t¼m tái, tra cùu thông tin bài học. - N­m vúng c¡ch chọn và ch­t lọc thông tin c¦n t¼m. - Li¶n h» được ki¸n thùc thực ti¹n để gi£i quy¸t c¡c v§n đề thực t¸. - N¥ng cao kh£ n«ng thuy¸t tr¼nh, r±n giũa sự tự tin. - Tr£i nghi»m thi¸t k¸ s£n ph©m. D¤y học bài “hình chú nhật” tr¶n ch­c ch­n cán nhi·u hướng khai th¡c kh¡c, r§t mong c¡c đồng nghi»p ti¸p tục ph¡t triºn th¶m. Tuy có nhi·u cè g­ng nhưng k¸t qu£ cõa s¡ng ki¸n v¨n cán nhi·u h¤n ch¸, nëi dung và c¡ch tr¼nh bày khó tr¡nh khỏi thi¸u sót, t¡c gi£ r§t mong nhªn được sự góp ý cõa quý th¦y gi¡o, cô gi¡o và b¤n đọc để n¥ng cao hơn núa ch§t lượng cõa s¡ng ki¸n. S¡ng ki¸n được thực hi»n và hoàn thành t¤i trường THSC Nguy¹n Thị Định. T¡c gi£ xin bày tỏ láng bi¸t ơn s¥u s­c tới quý Th¦y, Cô đã dành nhi·u thời gian hướng d¨n và gi£i đáp c¡c th­c m­c cõa t¡c gi£ trong qu¡ tr¼nh vi¸t và cũng c£m ơn đến c¡c em học sinh lớp 8A3 đã nhi»t t¼nh tham gia vào ho¤t động làm mô h¼nh. 2. Ki¸n nghị Là Gi¡o vi¶n ph£i x¡c định đúng vai trá, nhi»m vụ, t½ch cực nghi¶n cùu, t¼m tái, t¥m huy¸t với học sinh để xùng đáng là “tấm gương tự học và s¡ng tạo”. Hàng n«m nhà trường ngoài vi»c ph¡t động phong trào vi¸t s¡ng ki¸n n¶n dành nhi·u quan t¥m hơn để có nhúng s¡ng ki¸n có ùng dụng thi¸t thực trong công t¡c gi£ng d¤y, động vi¶n, kh½ch l» mët c¡ch kịp thời và xùng đáng. Quªn 2, ngày 02 th¡ng 02 n«m 2020 Ph¤m V«n Dưỡng 17