SKKN Một số biện pháp quản lí chuyên môn của Phó hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS

pdf 26 trang binhlieuqn2 07/03/2022 5002
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp quản lí chuyên môn của Phó hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfskkn_mot_so_bien_phap_quan_li_chuyen_mon_cua_pho_hieu_truong.pdf

Nội dung tóm tắt: SKKN Một số biện pháp quản lí chuyên môn của Phó hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS

 1. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - ChØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n thèng nhÊt trong néi dung sinh ho¹t tæ nhãm ph¶i theo ®óng h•íng dÉn, tËp trung bµn c¸ch d¹y c¸c bµi khã, bµn kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò. - Yªu cÇu giáo viªn ph¶i th•êng xuyªn sö dông c¸c ®å dïng d¹y häc khi lªn líp (trong ®ã cã c¸c ®å dïng tù lµm) trong viÖc c¶i tiÕn ph•¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. - Tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t Tæ chuyªn m«n víi thêi l•îng mét th¸ng/1 lÇn, nhãm chuyªn m«n mét th¸ng/2 lÇn. - ChØ ®¹o c¸c Tæ chuyªn m«n lªn kÕ ho¹ch dù giê qua dù giê gi¸o viªn cã thÓ n¾m b¾t chÝnh x¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh vµ rót kinh nghiÖm cho c¸c giê gi¶ng sau. Còng qua dù giê t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc tËp trao ®æi n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô, ph•¬ng ph¸p d¹y häc. - ChØ ®¹o s¸t sao viÖc ph©n lo¹i gi¸o viªn, cã ph©n lo¹i ®óng th× míi cã biÖn ph¸p båi d•ìng ®óng nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm. - X©y dùng Tæ chuyªn m«n, båi d•ìng tæ tr•ëng, ®Çu t• mòi nhän, cèt c¸n lµm nßng cèt cho nhãm, cho tæ, ph¸t huy vai trß chñ ®éng, tù qu¶n cña tæ, nhãm chuyªn m«n. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KiÓm tra ®Ó duy tr× kØ luËt lao ®éng, thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n. Sau khi kiÓm tra ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i, ®éng viªn, khen th•ëng kÞp thêi c¸c gi¸o viªn thùc hiÖn tèt viÖc båi d•ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cã giê d¹y lo¹i tèt vµ xuÊt s¾c, ®•a vµo mét trong nh÷ng tiªu chuÈn thi ®ua chung. - Tãm l¹i : C«ng t¸c båi d•ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn chó träng vµ quan t©m hµng ®Çu trong qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña nhµ tr•êng. Muèn cñng cè vÞ trÝ uy tÝn cña m×nh, nhµ tr•êng ph¶i cã ®éi ngò gi¸o viªn v÷ng vµng cã n¨ng lùc. §Ó gióp gi¸o viªn ®¹t ®•îc kÕ ho¹ch cña m×nh th× Phã HiÖu tr•ëng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy nhanh møc chuyÓn biÕn ®¹t hiÖu qu¶ cao. -15/26-
 2. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS 2.3.4. BiÖn ph¸p 4: Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng d¹y häc. - Lµm tèt c«ng t¸c tham m•u,víi đề xuất với UBND, Phßng GD& §T huyÖn ®Ó t¨ng nguån ®Çu t• x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr•êng vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc. Tháng 9/2013, UBND huyện đã phê duyệt dự án xây dựng trường THCS với số kinh phí khái toán khoảng 95 tỷ trên diện tích 12.000 m2 . Tháng 12/2014, công trình xây dựng trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, phù hợp đáp ứng tốt cho hoạt động dạy- học của giáo viên. - Nhµ tr•êng còng tranh thñ sù gióp ®ì cña ®Þa ph•¬ng, các tæ chøc x· héi, héi cha mÑ học sinh trong viÖc x©y dùng tu bæ tr•êng líp, bµn ghÕ, s©n ch¬i, b·i tËp, trang thiÕt bÞ phục vụ cho công tác d¹y häc. - Söa ch÷a, c¶i tiÕn nh÷ng dông cô cò, bæ sung nh÷ng dông cô míi vµo bé dông cô ®· cã lµm cho chóng trë thµnh bé dông cô hoµn chØnh cã thÓ sö dông ®•îc. Nhµ tr•êng còng thuª söa ch÷a, tu bæ bµn ghÕ cho c¸c líp häc, söa ch÷a bôc gi¶ng, hÖ thèng ®iÖn toµn tr•êng, ®Ìn chiÕu s¸ng, qu¹t, cöa rÌm che n¾ng, ®Ó ®¶m b¶o m«i tr•êng d¹y- häc tèt nhÊt cho gi¸o viªn vµ häc sinh. - ¦u tiªn cho viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ d¹y häc, ®å dïng thÝ nghiÖm cÇn thiÕt, hiÖn ®¹i. - Tæ chøc tèt phong trµo gi¸o viªn vµ häc sinh tù lµm vµ sö dông ®å dïng d¹y häc. V× tù lµm ®å dïng d¹y häc qãp phÇn quan träng vµo viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng trang thiÕt bÞ d¹y häc trong tr•êng häc do nguån kinh phÝ h¹n hÑp, nhµ n•íc kh«ng thÓ cung cÊp tho¶ m·n toµn bé trang thiÕt bÞ cho c¸c tr•êng häc. MÆt kh¸c trang thiÕt bÞ ®•îc cung cÊp tõ trªn xuèng kh«ng thÓ thay thÕ c¸c trang thiÕt bÞ tù lµm. C¸c trang thiÕt bÞ tù lµm ®¹t chÊt l•îng cao lµ s¶n phÈm trÝ tuÖ cña gi¸o viªn vµ häc sinh cã t©m huyÕt kh«ng chØ ®Æt ra cho häc sinh nh• bµi tËp nh»m gi¶i quyÕt nhiÖm vô nhËn thøc mµ cßn ®Æt ra cho gi¸o viªn nh»m lµm phong phó thªm thiÕt bÞ d¹y häc. Thùc tÕ ®· chØ ra r»ng lµm thiÕt bÞ d¹y häc kh«ng chØ mang ý nghÜa kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ thùc sù nã cã t¸c dông ph¸t triÓn n¨ng lùc trÝ tuÖ, båi d•ìng, kÝch thÝch høng thó nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Nhµ tr•êng ®· ph¸t ®éng héi thi lµ ®å dïng d¹y häc, trong toµn tr•êng, chän ®•îc 07 s¶n phÈm cã chÊt l•îng tèt, hiÖu qu¶ sö dông cao tham gia dù “Ngµy héi CNTT vµ triÓn l·m §DDH tù lµm” do Phßng GD & §T HuyÖn tæ chøc. -16/26-
 3. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - Nhµ tr•êng còng yªu cÇu nh©n viªn phô tr¸ch phßng thÝ nghiÖm ph¶i th•êng xuyªn kiÓm tra, quÐt dän, lau chïi vµ chuÈn bÞ s½n c¸c dông cô thÝ nghiÖm gi¸o viªn ®¨ng ký ®Ó phôc vô tèt cho c¸c tiÕt d¹y trªn líp cña gi¸o viªn. N¨m qua, viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc khi lªn líp cña gi¸o viªn ®· ®•îc Phßng GD & §T huyÖn khen ngîi nhÊt lµ viÖc øng dông CNTT, thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i trong gi¶ng d¹y. - Nhµ tr•êng ®· ®•îc phßng gi¸o dôc huyÖn quan t©m, ®Çu t• x©y dùng phßng th• viÖn chuÈn (cã phßng ®äc cho gi¸o viªn vµ häc sinh ), sè l•îng c¸c lo¹i ®Çu s¸ch tham kh¶o vµ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn tuy nhiều nhưng vÉn ch•a ®ñ ®¸p øng nhu cầu nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh. Nhµ tr•êng ®· t¨ng c•êng mua thªm c¸c lo¹i s¸ch b¸o tµi liÖu tham kh¶o, ph¸t ®éng gi¸o viªn vµ häc sinh ñng hé s¸ch cho th• viÖn, lµm phong phó thªm tñ s¸ch nhµ tr•êng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, BGH nhµ tr•êng ®· cho gi¸o viªn ®¨ng ký c¸c lo¹i s¸ch tham kh¶o cÇn thiÕt cho viÖc d¹y th«ng qua tæ chuyªn m«n ®Ó cã kÕ ho¹ch mua s¾m. - Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra th•êng xuyªn, kiÓm tra tµi s¶n (th•êng xuyªn vµ ®Þnh kú), kÞp thêi tu söa vµ trang bÞ míi nh÷ng dông cô cÇn thiÕt phôc vô chu d¹y häc. - ChØ ®¹o viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn cã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o nguyªn t¾c, sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng mùc, ®óng c•êng ®é. TÝch cùc nghiªn cøu øng dông ®•a c«ng nghÖ th«ng tin vµ phÇn mÒm d¹y häc vµo giê häc. BGH ®· chän cö gi¸o viªn ®i tËp huÊn c¸c phÇn mÒm d¹y häc do PGD (kÕt hîp víi tr•êng båi d•ìng c¸n bé Hµ Néi, së gi¸o dôc) tæ chøc, vÒ tr•êng phæ biÕn l¹i cho gi¸o viªn häc tËp øng dông trong gi¶ng d¹y. - Lu«n t¹o c¶nh quan m«i tr•êng : “Xanh - S¹ch - §Ñp”, gi¸o dôc ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ cña c«ng, b¶o vÖ m«i tr•êng cho häc sinh . - X©y dùng, duy tr× ph¸t huy cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña phßng y tÕ häc ®•êng gióp cho viÖc ch¨m sãc søc khoÎ gi¸o viªn vµ häc sinh . 2.3.5. BiÖn ph¸p 5: Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, dù giê, th¨m líp ®èi víi gi¸o viªn. - Dùa trªn nhiÖm vô n¨m häc cña Bé GD-§T, Phßng GD &§T huyÖn, nhµ tr•êng x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc cña ®¬n vÞ (chó träng kh©u thùc hµnh ®ã lµ chñ ®Ò ngo¹i kho¸ vµ dù giê th¨m líp ). -17/26-
 4. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - ChØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn chÆt chÏ ®óng ®ñ ch•¬ng tr×nh lµ ch•a ®ñ mµ chóng ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, theo tiÕt häc, m«n häc theo c¸c chñ ®Ò nh•: Gi¸o dôc d©n sè søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, gi¸o dôc an toµn giao th«ng , phßng chèng tÖ n¹n x· héi, phßng chèng tai n¹n th•¬ng tÝch, chñ ®Ò vÒ m«i tr•êng Ngoµi ra nhµ tr•êng cßn quy ®Þnh dù giê th¨m líp nh»m n©ng cao n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n cho gi¸o viªn vµ chÊt l•îng d¹y häc cho gi¸o viªn nh• : Gi¸o viªn ph¶i dù 2 tiÕt /1 th¸ng, Tæ tr•ëng chuyªn m«n 2 tiÕt/ th¸ng, Ban Gi¸m HiÖu dự 1 tiÕt /1 GV / học kỳ. Tæ tr•ëng chuyªn m«n, Ban Gi¸m HiÖu chñ yÕu lµ dù giê, th¨m líp. Ngoµi ra cßn mang träng tr¸ch ®ã lµ kh©u kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®ét xuÊt kh«ng theo ®Þnh kú. - Nhµ tr•êng chó träng tíi kh©u ngo¹i kho¸. Ho¹t ®éng ngo¹i hãa l©u nay ch•a thËt ®•îc chó träng do c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, s©n ch¬i b·i tËp cßn nhiÒu thiÕu thèn. V× vËy, ngay ®Çu n¨m häc, nhµ tr•êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng t¸c ngo¹i khãa vµ coi ®©y lµ kh©u quan trọng kh«ng thÓ thiÕu ®•îc trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. N¨m qua nhµ tr•êng ®· tæ chøc cho c¸c em häc sinh ®i häc tËp ngo¹i kho¸ ë Đầm Long (Ba Vì- Hà Nội) và Rừng quốc gia (Ba Vì- Hà Nội, Khu di tích lịch sử K9 (Đá Chông- Ba Vì- Hà Nội) Cã thÓ nãi ë ®©y c¸c em ®· ®•îc häc nh÷ng bµi häc bæ Ých kh«ng cã trong ch•¬ng tr×nh chÝnh kho¸. §ã lµ nh÷ng bµi häc vÒ truyÒn thèng lÞch sö, v¨n hãa, nh÷ng gi¸ trÞ tinh hoa cña quª h•¬ng Việt Nam, ®•îc häc kü n¨ng sèng, giao hoµ th©n thiÖn víi m«i tr•êng tù nhiªn, vÎ ®Ñp cña non s«ng ViÖt Nam Tõ ®ã, ý thøc hµnh ®éng cña m×nh víi quª h•¬ng ®Êt n•íc. + Nhµ tr•êng, tæ chuyªn m«n, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn tr•êng tæ chøc ngo¹i kho¸ theo chñ ®Ò n¨m häc: cã thÓ kÕt hîp 2- 3 tæ chuyªn m«n vµ các tæ chøc ®oµn thÓ cïng tham gia mét chñ ®Ò hoÆc tæ chøc ngo¹i kho¸ dù giê th¨m líp theo chñ ®Ò nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh»m kh¬i d¹y tiÒm n¨ng s• ph¹m trong mçi con ng•êi. + Tæ chøc réng kh¾p cã thÓ theo líp hoÆc tõng khèi riªng hoÆc toµn tr•êng. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m häc võa qua, nhµ tr•êng ®· tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nµy vµ ®· ®•îc phßng GD-§T huyÖn kiÓm tra, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cao. -18/26-
 5. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS 2.3.6. BiÖn ph¸p 6: T¨ng c•êng qu¶n lý, n©ng cao chÊt l•îng líp båi d•ìng häc sinh giái, häc sinh n¨ng khiÕu, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm: Nhằm nâng cao chất lượng học sinh, đặc biệt là đội tuyển học sinh giỏi. Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ở cả 4 khối lớp với các môn: Toán, ngữ văn, Anh văn, hóa học, tin học, sinh học và phụ đạo học sinh yếu kém cho học sinh toàn trường . + ChuÈn bÞ tèt c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc d¹y- häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh. + X©y dùng thêi kho¸ biÓu hîp lý. Qu¶n lý chÆt chÏ giê lªn líp cña gi¸o viªn. Tr•êng hîp gi¸o viªn èm hay cã viÖc ®ét xuÊt kh«ng ®Õn d¹y ®•îc, Ban giám hiệu bố trí, cử giáo viên dạy thay, kh«ng ®Ó cho các lớp bị trống tiết v× kh«ng cã gi¸o viªn. + LËp sæ theo dâi, chÊm c«ng gi¸o viªn, sæ ghi ®Çu bµi cho gi¸o viªn vµ ®Æc biÖt lµ sæ ghi tªn, ®iÓm danh kiÓm tra sù chuyªn cÇn cña häc sinh tõng buæi häc. + §ång chÝ Phã HiÖu tr•ëng th•êng xuyªn ghi nhËn c¸c ph¶n ¸nh cña gi¸o viªn c¸c líp vÒ t×nh h×nh häc tËp, kû luËt cña häc sinh ®Ó cã có biện pháp xử lý kịp thời, không tái diễn. + §ång chÝ Phã hiÖu tr•ëng theo dõi chuyên cần của häc sinh ë tÊt c¶ c¸c lớp, nắm bắt tình hình học tập của của các em , thông báo tình hình học tập về gia đình để phối kết hợp giáo dục các em. 2.4. KÕt qu¶ ®¹t ®•îc: Víi nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý chuyªn m«n ë tr•êng THCS , chÊt l•îng d¹y- häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh ngµy cµng ®•îc n©ng cao; ®éi ngò gi¸o viªn v÷ng vµng h¬n nhiÒu trong nghiÖp vô chuyªn m«n gi¶ng d¹y, thÝch øng nhanh víi nh÷ng yªu cÇu cña ®æi míi ph•¬ng ph¸p gi¸o dôc, viÖc vËn dông øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y còng trë nªn th•êng xuyªn h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Häc sinh ham häc h¬n, thµnh tÝch trong häc tËp cao h¬n (tØ lÖ häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh giái HuyÖn, thµnh phè, tØ lÖ ®ç vµo cÊp 3 c«ng lËp năm sau cao hơn năm trước ) Cô thÓ: -19/26-
 6. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - Trong sè 646 häc sinh toµn tr•êng cã 200 häc sinh giái (32.5%), 245 häc sinh tiªn tiÕn (39.8%), 07 häc sinh ®¹t danh hiÖu häc sinh giái cÊp HuyÖn, 01 häc sinh ®¹t cÊp Thµnh phè. - 85% gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr•êng, 04 gi¸o viªn vµ nh©n viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn- nh©n viªn giái cÊp huyÖn, 7 SKKN cÊp Thµnh phè. + N¨m häc 2010- 2011: - Sè häc sinh giái toµn tr•êng t¨ng lªn 229 häc sinh (chiÕm 34.8%), sè häc sinh tiªn tiÕn lµ 264 (chiÕm 40.2%), 09 häc sinh ®¹t gi¶i häc sinh giái cÊp HuyÖn, 01 häc sinh ®¹t gi¶i cÊp Thµnh phè, 02 häc sinh ®¹t gi¶i 03 gi¶i ®iÒn kinh cÊp huyÖn, ®•îc chän ®i thi cÊp Thµnh phè. - 87.5% gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr•êng, 06 gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp HuyÖn. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ häc tËp cña häc sinh nhµ tr•êng ®•îc Phßng gi¸o dôc Thanh Tr× ghi nhËn, ®¸nh gi¸ cã tiÕn bé h¬n n¨m tr•íc; 05 SKKN cña c¸n bé, gi¸o viªn ®¹t cÊp Thµnh phè; 04 c¸n bé gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp huyÖn. + N¨m häc 2011- 2012: - Sè häc sinh giái toµn tr•êng ®¹t 210 häc sinh (34,4%), sè häc sinh tiªn tiÕn ®¹t 259 häc sinh (42,5%), 44 häc sinh giái cÊp huyÖn, 01 häc sinh ®¹t gi¶i cÊp thµnh phè (m«n GDCD), 02 häc sinh ®¹t 02 gi¶i Nh× ®iÒn kinh cÊp HuyÖn (1 gi¶i Nh× ch¹y 200m nam, 1 gi¶i Nh× nh¶y cao nam), 01 häc sinh gi¶i Ba m«n cÇu l«ng héi kháe Phï §æng HuyÖn ®•îc chän dù thi cÊp thµnh phè, 16 häc sinh ®•îc chän dù thi Olimpic tiÕng Anh cÊp Thµnh phè; 10 em ®¹t gi¶i thi Olimpic tiÕng Anh trªn m¹ng internet cÊp huyÖn (02 gi¶i NhÊt, 01 gi¶i Ba, 07 gi¶i khuyÕn khÝch); 02 gi¶i NhÊt héi thi v¨n nghÖ tiÕng h¸t thÇy trß cÊp HuyÖn; Häc sinh cuèi cÊp ®ç vµo THPT c«ng lËp n¨m häc 2011- 2012 ®¹t tØ lÖ cao (®øng thø 7 toµn huyÖn). - 84.8 % gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr•êng; 4 gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn (01 Gi¶i Nh× m«n C«ng nghÖ, 02 gi¶i Ba m«n Nh¹c, VËt lý vµ 01 KhuyÕn khÝch m«n Mü thuËt); 02 gi¸o viªn ®¹t gi¶i NhÊt Héi thi “ TiÕng h¸t ThÇy trß” cÊp HuyÖn; 01 gi¸o viªn ®¹t gi¶i xuÊt s¾c héi thi kü n¨ng th«ng tin (Bµi gi¶ng E-learning” cÊp huyÖn, ®•îc chän ®i thi cÊp Thµnh phè; 01 nh©n viªn ®¹t gi¶i NhÊt héi thi kü n¨ng CNTT cÊp huyÖn. -20/26-
 7. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS + N¨m häc 2012- 2013: - Sè häc sinh giái toµn tr•êng t¨ng lªn 233 häc sinh (chiÕm 38.64%), sè häc sinh tiªn tiÕn lµ 213 (chiÕm 35,32.2%), 47 häc sinh ®¹t gi¶i häc sinh giái cÊp HuyÖn, 03 häc sinh ®¹t gi¶i cÊp Thµnh phè, 08 häc sinh ®¹t gi¶i ®iÒn kinh cÊp huyÖn,®éi v¨n nghÖ ®¹t gi¶i Nh× cÊp huyÖn, ®•îc chän dù thi cÊp Thµnh phè - 88% gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr•êng, 05 gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp HuyÖn ( bé m«n: To¸n, Anh v¨n, Sinh häc, Chñ nhiÖm, Th• viÖn). KÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ häc tËp cña häc sinh nhµ tr•êng ®•îc Phßng GD & §T huyÖn ghi nhËn, ®¸nh gi¸ cã tiÕn bé h¬n n¨m tr•íc. + Năm học 2013-2014: - Sè häc sinh giái toµn tr•êng là 239 em (đạt 37,1%), học sinh tiên tiến là 238 em (đạt 36,9%), 116 học sinnh giỏi cấp huyện, 03 học sinh giỏi cấp thành phố, Thi điền kinh cấp huyện đạt: 6 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba, Nhất đồng đội nam, Nhì toàn đoàn, cấp thành phố đạt 3 HCB, 4 HCĐ. Tû lÖ häc sinh ®ç vµo cÊp 3 c«ng lËp đạt 77,5%, xếp vị trí thứ 7 toàn cấp học. - 5 CBGV giỏi cấp Huyện, 01 GV giỏi cấp thành phố (môn GDCD). + Năm học 2014- 2015: - Số học sinh giỏi cấp trường là 365 em ( đạt 45,1%), học sinh tiên tiến là 278 em ( đạt 34,3%); 154 học sinh giỏi cấp huyện; 07 học sinh giỏi cấp thành phố ( Trong đó: Văn hóa: 05 em, TDTT: 02 em) - 04 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích); 01 giáo viên đạt giải cấp thành phố. + Năm học 2015- 2016: - Số học sinh giỏi cấp trường là 414 em ( đạt 44,90%), học sinh tiên tiến là 332 em ( đạt 36,01%), 266 học sinh giỏi cấp Huyện, 10 học sinh giỏi cấp thành phố ( Trong đó: Văn hóa: 08 em, TDTT: 02 em), 01 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia (Thi giải Toán qua mạng Internet);. Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt 72,2 %. -21/26-
 8. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - 06 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( 03 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba); 01 giáo viên đạt giải Ba cấp thành phố ( môn tiếng Anh) + Năm học 2016- 2017: - Số học sinh đạt giải các cấp tăng lên nhiều so với năm học trước. Hocvj sinh giỏi cấp trường là 541 em ( đạt 49,45%), học sinh tiên tiến là 400 (đạt 36,56%). Học sinh đạt giải cấp thành phố là 9 em (Trong đó: Văn hóa: 5 em; TDTT: 4 em). Học sinh đạt giải cấp huyện là 428 em (Trong đó: Văn hóa: 395 em; TDTT: 33 em). Thi “ Giai điệu tuổi hồng” đạt giải xuất sắc cấp Huyện và giải Nhì cấp thành phố. - 04 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp thành phố ( Môn Toán) -22/26-
 9. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS PhÇn III. kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 3.1.KÕt luËn : Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi chóng t«i rót ra mét sè kÕt luËn sau: C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chuyªn m«n cña Phã HiÖu tr•ëng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y häc cña gi¸o viªn THCS ®•îc nªu trªn kh«ng ph¶i lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®¬n lÎ, t¸ch rêi nhau mµ chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau thµnh mét hÖ thèng cã t¸c ®éng bæ sung cho nhau trong viÖc ®Èy m¹nh qu¶n lý chuyªn m«n n©ng cao chÊt l•îng d¹y häc. Do ®ã, vËn dông c¸c biÖn ph¸p ®ã nh• thÕ nµo ®Ó ®¹t ®•îc hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng, b¶n lÜnh vµ sù nh¹y c¶m cña ng•êi Phã HiÖu tr•ëng. NÕu Phã HiÖu tr•ëng biÕt lùa chän vµ t¨ng c•êng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ nh»m ph¸t huy néi lùc vµ kh¬i dËy sù say mª nghÒ nghiÖp trong ®éi ngò c¸c nhµ gi¸o, sù nhiÖt t×nh phôc vô cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, c¸n bé c«ng nh©n viªn, sù ham muèn häc tËp cña häc sinh vµ sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi nhµ tr•êng th× ch¾c ch¾n sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao, thùc hiÖn tèt ®•îc môc tiªu qu¶n lý nhµ tr•êng vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. 3.2.KhuyÕn nghÞ: *§èi víi phßng GD&§T: - T¨ng c•êng tæ chøc héi th¶o theo c¸c chuyªn ®Ò vÒ qu¶n lý chuyªn m«n, qu¶n lý tr•êng häc ®Ó cho c¸n bé qu¶n lý - gi¸o viªn giao l•u trao ®æi kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸c tr•êng b¹n. - T¨ng c•êng tæ chøc båi d•ìng chuyªn ®Ò nhÊt lµ chuyªn ®Ò ®æi míi ph•¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông ®å dïng vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - Phæ biÕn réng r·i c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ®Ò tµi qu¶n lý gi¸o dôc ®•îc xÕp lo¹i qua h×nh thøc sinh ho¹t c©u l¹c bé Phã HiÖu tr•ëng. - Tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®•îc ®i tham quan häc hái kinh nghiÖm c¸c tr•êng tiªn tiÕn ë c¸c quËn/HuyÖn thuéc thµnh phè Hµ Néi. * §èi víi gi¸o viªn vµ häc sinh tr•êng THCS : -23/26-
 10. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS - Gi¸o viªn cÇn ý thøc ®•îc vai trß, tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña m×nh trong sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; Kh«ng ngõng tù häc, tù båi d•ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó chÊt l•îng giê d¹y ngµy cµng cao; Cã ý thøc kh¬i dËy ë c¸c em niÒm ham häc, say mª häc tËp ®Ó xøng danh lµ häc trß n¬i quª h•¬ng cña thÇy gi¸o mu«n ®êi Chu V¨n An. - Häc sinh ph¶i ch¨m chØ, chÞu khã, siªng n¨ng, ham häc hái, kh«ng ng¹i khã, kh«ng ng¹i khæ v•ît mäi khã kh¨n ®Ó v•¬n lªn häc tèt, häc giái, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong häc tËp, lao ®éng vµ s¸ng t¹o ®em l¹i vinh dù cho b¶n th©n vµ nhµ tr•êng. Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2017 -24/26-
 11. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS Môc lôc PHẦN I. MỞ ĐẦU 1 1.1. Lý do chọn đề tài: 1 1.2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 1 1.2.1.Đối tượng nghiên cưu: 1 1.2.2:Khách thể nghiên cứu: 1 1.3. Mục đích nghiên cứu: 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu: 2 1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 1.6. Kế hoạch nghiên cứu: 2 PHẦN II. NỘI DUNG 3 2.1. Cơ sở lý luận của đề tài: 3 2.2. Cơ sở thực tiễn: 4 2.3. Các biện pháp quản lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS 5 2.3.1. Biện pháp 1: Cụ thể hóa và vận dung các văn bản chỉ đạo của Bộ GD –ĐT. Sở GD-ĐT trong hoạt động giảng dạy của giáo viên 5 2.3.2. Biện pháp 2: Quản lý, phân công nhiệm vụ, định hướng phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho giáo viên: 9 2.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức phân loại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên THCS 14 2.3.4. Biện pháp 4: Quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học 16 2.3.5. Biện pháp 5: Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, dự giờ, thăm lớp đối với giáo viên 17 -25/26-
 12. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chuyên môn của Phó Hiệu trưởng nh»m n©ng cao chÊt l•îng d¹y- häc ë tr•êng THCS 2.3.6. Biên pháp 6: Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu cụm 19 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23 3.1. Kết luận: 23 3.2. Khuyến nghị: 23 -26/26-