Sáng kiến Các giải pháp ôn thi tuyển sinh vào Lớp 10

pdf 10 trang Giang Anh 21/03/2024 520
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến Các giải pháp ôn thi tuyển sinh vào Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfsang_kien_cac_giai_phap_on_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10.pdf

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến Các giải pháp ôn thi tuyển sinh vào Lớp 10

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH SÁNG KIẾN CÁC GIẢI PHÁP ÆN THI TUYỂN SINH VÀO 10 Đơn vị : Trường THCS Nguy¹n Thị Định Họ và t¶n : Đỗ Thị Minh Phượng Ngày sinh : Ngày 11 th¡ng 08 n«m 1980 Chùc vụ : Gi¡o vi¶n Ngú V«n N«m học : 2018 − 2019
 2. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nhúng n«m thực t¸ gi£ng d¤y b£n th¥n tôi r§t b«n kho«n v· t¼nh tr¤ng ch§t lượng học v«n cõa học sinh cõa trường th§p. Sè lượng học sinh học vúng bë môn cán h¤n ch¸. V¼ vªy b£n th¥n tôi luôn tr«n trở suy nghĩ, t¼m tái nhúng bi»n ph¡p, nhúng kinh nghi»m dù là ½t ỏi để ph¦n nào kh­c phục t¼nh tr¤ng tr¶n. Đối với vi»c d¤y v«n c§p THCS b£n th¥n tôi là mët gi¡o vi¶n, tuêi ngh· đã có nhưng chưa ph£i là nhi·u.Trong thời gian gi£ng d¤y đã t½ch luỹ được nhúng kinh nghi»m c¦n thi¸t phục vụ cho công vi»c gi£ng d¤y song cán ở mùc khi¶m tèn. Đối tượng học sinh h¦u h¸t là con em gia đình lao động ngh±o, tuyºn sinh đầu vào th§p. V¼ vªy trong giờ học c£ th¦y và trá gặp không ½t khó kh«n. Vªy làm th¸ nào để c¡c em say m¶ hùng thú chú ý trong giờ học v«n? Làm th¸ nào để n¥ng cao ch§t lượng bë môn? Làm sao để thi tuyºn sinh vào 10 đạt k¸t qu£ cao? Đây là v§n đề tôi h¸t sùc chú ý và quan t¥m. Ch½nh v¼ th¸ tôi chọn đề tài “ kinh nghi»m ôn thi tuyºn sinh vào 10 ” Trong ph¤m vi kh£ n«ng và tr¡ch nhi»m cõa m¼nh. Tôi vªn dụng v§n đề mà bài vi¸t này đề cªp đến vào vi»c d¤y và học v«n lớp 9 t¤i trường tôi. Ð đây tôi ch¿ tr¼nh bày nhúng bi»n ph¡p kinh nghi»m trong vi»c ph¡t huy t½nh t½ch cực chõ động cõa học sinh và xem x²t hi»u qu£ cõa nó trong qu¡ tr¼nh d¤y và học. Trước h¸t tôi kh£o s¡t kĩ n«ng, ki¸n thùc cõa đối tượng sau đó đọc – ph¥n t½ch – têng hñp. X¥y dựng đề cương nëi dung ôn tªp và hướng d¨n học sinh học tªp, ôn luy»n. 1
 3. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Kh£o s¡t thực ti¹n: Trước h¸t tôi ti¸n hành kh£o s¡t v· ki¸n thùc, kĩ n«ng cõa đối tượng học bë môn cõa m¼nh. H¦u h¸t c¡c em ngoan, có ý thùc học tªp, c¡c em đã kh¡ thành th¤o c¡c thao t¡c bë môn được r±n luy»n tø lớp dưới. N«m học này ti¸p xúc với chương tr¼nh Ngú v«n 9 có ph¦n được n¥ng cao hơn v· mặt ki¸n thùc cũng như kỹ n«ng. Điều đó cũg hoàn toàn phù hñp với t¥m lý cũng như sự trưởng thành v· nhªn thùc cõa c¡c em. Tuy vªy tôi v¨n th§y học sinh không tr¡nh khỏi nhúng khó kh«n trong qu¡ tr¼nh học v«n đặc bi»t là vi»c chõ động ti¸p thu ki¸n thùc trong giờ học. Ch¯ng h¤n có nhúng em học sinh khi gi¡o vi¶n đặt c¥u hỏi không gi¡m giơ tay ph¡t biºu ý ki¸n hoặc không gi¡m ph¡t biºu ý ki¸n, không tr£ lời được c¥u hỏi. Có nhúng em không ng¦n ng¤i khi tr£ lời c¥u hỏi: Em có c£m nhªn g¼ v· nh¥n vªt chị Dªu trong t¡c ph©m “ T­t Đèn”, học sinh tr£ lời: đó là người phụ nú anh hùng dũng c£m . . . Qua kh£o s¡t tôi th§y: *V· ki¸n thùc: Giỏi,khá không nhi·u .Đa sè là học sinh trung b¼nh , cán c£ học sinh y¸u k²m.Vèn ki¸n thùc ngh±o nàn .Không chịu nghe ,theo dãi tin tùc v«n học ngh» thuªt , không chịu tham kh£o tài li»u, đọc s¡ch b¡o, cho n¶n nhi·u em n­m t¡c ph©m cán lơ mơ, không s¥u s­c. *V· kĩ n«ng: + 10% đọc đúng đọc di¹n c£m + 50% đọc trôi ch£y + 40% đọc cán §p úng, m­c léi Sè học sinh ti¸p thu nhanh nh¤y cán ½t. V¼ vªy tôi luôn x¡c định cho m¼nh mët tinh th¦n tr¡ch nhi»m, t¼m ra bi»n ph¡p th½ch hñp, kh­c phục mang t½nh hi»u qu£ cao. Thời gian gi£ng d¤y chưa nhi·u song b£n th¥n tôi đã cè g­ng vªn dụng nhúng kinh nghi»m ½t ỏi vào c¡c ti¸t học và c£ qu¡ tr¼nh ôn thi tuyºn sinh vào 10 môn v«n, nh¬m giúp học sinh có ý thùc trong c¡ch học v«n để n¥ng cao ch§t lượng d¤y học. 2
 4. - Hướng d¨n học sinh chu©n bị bài. - Hướng d¨n học sinh chu©n bị v«n b£n. - Đưa ra h» thèng c¥u hỏi để ph¡t triºn tư duy. - Có c¡c h¼nh thùc động vi¶n kh½ch l» c¡c em kịp thời , với nhúng bi»n ph¡p tr¶n tôi đã giúp học sinh ph¡t huy được t½nh chõ động t½ch cực cõa học sinh trong giờ học, giúp c¡c em chi¸m lĩnh c£m thụ được t¡c ph©m mët c¡ch hi»u qu£ và nhẹ nhàng. - Hướng d¨n học sinh ôn tªp theo h» thèng ki¸n thùc đã têng hñp. 2. Gi£i ph¡p: 2.1 So¤n tài li»u học tªp theo chuy¶n đề: Tài li»u học tªp r§t quan trọng nó là kim ch¿ nam để định hướng cho học sinh học tªp mët c¡ch có h» thèng. Tôi đã đầu tư t¥m huy¸t so¤n bë tài li»u học tªp cho học sinh theo c§u trúc sau: PHẦN I. TIẾNG VIỆT Chuy¶n đề 1. Tø vựng Chuy¶n đề 2. Ngú ph¡p Chuy¶n đề 3. V«n b£n PHẦN II. LÀM VĂN Chuy¶n đề 1. Nghị luªn v· mët tư tưởng đạo lý Chuy¶n đề 2. Nghị luªn v· mët hi»n tượng đời sèng Chuy¶n đề 3. Nghị luªn v· mët đoạn tr½ch hoặc mët t¡c ph©m thơ Chuy¶n đề 4. Nghị luªn v· mët đoạn tr½ch hoặc mët t¡c ph©m truy»n PHẦN III. VĂN HÅC Chuy¶n đề 1. V«n học trung đại Vi»t Nam Chuy¶n đề 2. Thơ hi»n đại Vi»t Nam sau CM th¡ng 8=1945 Chuy¶n đề 3. Truy»n Vi»t Nam sau CM th¡ng 8=1945 Chuy¶n đề 4. V«n b£n nhªt dụng - Kịch 3
 5. PHẦN IV: GIẢI ĐỀ THI THAM KHẢO Qua c§u trúc này c¡c em s³ h¼nh dung ra qu¡ tr¼nh tự học cõa m¼nh với mët phương ph¡p học tªp hñp l½ mà hi»u qu£. Trước h¸t, c¡c em s³ xem l¤i ph¦n kh¡i qu¡t ki¸n thùc cơ b£n cõa c£ ba m£ng: Ti¸ng Vi»t, Tªp làm v«n và V«n b£n (t¡c ph©m) lớp 9. Đây là nhúng k½¶n thùc n·n, nhúng k½¶n thùc cơ b£n c¦n n­m thªt ch­c. Xem l¤i ph¦n này, n¸u th§y ché nào b£n th¥n m¼nh cũng chưa rã, chưa ch­c ch­n, cũng lơ mơ th¼ ngay lªp tùc, dành thời gịan để cõng cè l¤i. b¬ng c¡ch này hay c¡ch kh¡c: tự nghi¶n cùu l¤i s¡ch gi¡o khoa, hỏi b¤n b±, hỏi th¦y cô gi¡o dang d¤y m¼nh,. . . Khi xem ph¦n này, c¡c em tự chia thành c¡c h» thèng nhỏ là c¡c nhóm ki¸n thùc v· c¡c ph¥n môn để học cho kĩ. Th½ dụ như ph¦n ti¸ng Vi»t, có c¡c nhóm ki¸n thùc v· c§u t¤o tự, nghĩa tø, c¡c bi»n ph¡p tu tø ( v· ngú ¥m,v· tø, v· c¥u), c¡c kiºu c¥u chia theo c§u t¤o, c¡c kiºu c¥u chia theo mục đích nói, cac phương ti»n li¶n k¸t c¥u,. . . Ti¸p theo, c¡c em s³ vªn dụng nhúng ki¸n thùc đó học đó vào vi»c gi£i quy¸t c¡c nëi dung nhỏ, cụ thº cõa đề thi. Th½ dụ, luy»n vi¸t c¡c đoạn v«n mà nëi dung g­n với c¡c t¡c ph©m cụ thº trong chương tr¼nh; h¼nh thùc đoạn v«n theo mô h¼nh c§u trúc nh§t định, có k±m theo c¡c y¶u c¦u v· vi¸t c¥u, li¶n k¸t c¥u cụ thº. Khi vi¸t đoạn v«n, c¡c em s³ ph£i tu¥n thõ theo mët sè thao t¡c nh§t định. Cụ thº là c¡c em s³ định h¼nh đoạn v«n s³ vi¸t theo mô h¼nh c§u trúc nào; x¡c định vị tr½ c¥u chõ đề đoạn, định d¤ng c¥u chõ đề đó, n¸u c¥u chõ đề không đứng đầu đoạn thơ định h¼nh c¥u mở đoạn rồi khai triºn c¡c c¥u th¥n đoạn, chú ý vi¸t c¥u k¸t đoạn cho trường hñp với c¥u mở đoạn và toàn đoạn v«n. N¸u vi¸t đoạn v«n có y¶u c¦u v· sû dụng phương ti»n li¶n k¸t, kiºu c¥u, bi»n ph¡p tu tø,. . . th¼ c¡c em s³ x¡c định c¡c y¶u c¦u đó sau khi thực hi»n thao t¡c v· mô h¼nh c§u trúc đoạn. Nhúng c¥u hỏi tr­c nghi»m cõa tøng v«n b£n nh¬m kiºm tra ki¸n thùc nhớ - bi¸t cõa c¡c em v· t¡c gi£, t¡c ph©m. Đây là nhúng dú li»u để c¡c em hiºu t¡c ph©m, tø đó mà vi¸t đoạn v«n, bài v«n n¶n không thº bỏ qua. Nhúng c¥u hỏi tr­c nghi»m không đòi hỏi nhi·u thời gian khi làm; tuy vªy, không n¶n và không thº làm hàng lo¤t ngay mët lúc, như th¸ s³ d¹ l¨n, d¹ qu¶n; c¡c em n¶n làm theo tøng nhóm t¡c ph©m, vào sau khi học nhưng ki¸n thùc cơ b£n v· t¡c ph©m, hoặc sau khi luy»n vi¸t đoạn hoặc bài v«n ng­n. Nhúng c¥u hỏi tr­c nghi»m s³ làm thay đổi sự c«ng th¯ng khi học tªp, giúp em thư gi¢n th¦n kinh, l§y l¤i t¥m th¸, hùng thú học tªp. Nhúng c¥u hỏi tự luªn đòi hỏi người học ph£i tªp trung để gi£i quy¸t, m§t nhi·u thời gian. C¡c em n¶n học tøng t¡c ph©m và tr£ lời c¥u hỏi tự luªn theo tøng bài, chú ý tới thời gian học và làm bài. Giúa c¡c nhóm bài 4
 6. ( tự sự trung đại, tự sự hi»n đại, đề tài lao động, đề tài chi¸n đấu,. . . ) n¶n có sự đối chi¸u so s¡nh v· nhan đề, đề tài, chõ đề, nëi dung và h¼nh thùc ngh» thuªt đặc s­c. Khi học theo c¡c c¥u hỏi tự luªn, c¡c em n¶n g¤ch ra nhúng ý ch½nh, thành mët dàn ý. Đây là c¡ch học để n­m được ch­c ch­n nëi dung ki¸n thùc cơ b£n cõa bài học. Dàn ý là coi xương sèng cõa bài, là điểm tựa để c¡c em nhớ ki¸n thùc mët c¡ch d¹ dàng, vøa ng­n gọn vøa đủ ý. Cũng c¦n ph£i r±n luy»n c¡ch vi¸t, nhưng c¡c em ch¿ vi¸t mët sè bài chù không nh§t thi¸t ph£i vi¸t t§t c£ c¡c c¥u tr£ lời cho méi c¥u hỏi tự luªn. Mët điều đặc bi»t lưu ý c¡c em là khi vi¸t, r§t c¦n ph£i thº hi»n tè ch§t v«n học cõa b£n th¥n qua c¡ch di¹n đạt. điều đó có nghĩa là vi¸t v«n c¦n lưu lo¡t, sû dụng linh ho¤t c¡c kiºu c¥u, c¡c ph²p li¶n k¸t c¥u, dùng tø ch½nh x¡c, ch¥n thực, có t½nh h¼nh tượng. Méi đoạn v«n n¶n có ½t nh§t mët c¥u v«n di¹n đạt có h¼nh £nh. Ph¦n giới thi»u c¡c đề thi giúp c¡c em h¼nh dung ra c§u trúc cõa mët đề thi như th¸ nào, đồng thời để c¡c em tự thû sùc m¼nh qua vi»c làm bài theo đề thi. C¡c em chọn mët sè đề, b§m thời gian và ngồi làm bài theo méi đề thi đó (méi ngày làm mët, hai đề). Khi làm bài ph£i thªt tự gi¡c, không s¡ch vở, tài li»u tham kh£o, không xem ph¦n gñi ý trong s¡ch. Ch¿ khi nào đó làm xong hoàn toàn đề thi, lúc đó mới mở ph¦n gñi ý để so s¡nh với bài làm cõa m¼nh c¡c em nhớ. Sau méi bài làm như vªy, c¡c em s³ rút ra cho b£n th¥n được nhi·u kinh nghi»m để học và làm bài. 2.2 Hướng d¨n học sinh thực hi»n: Hướng d¨n học sinh chu©n bị bài Trong thực t¸ gi£ng d¤y, Tôi th§y nhi·u em có t½nh ¼, không chịu tham gia ph¡t biºu ý ki¹n x¥y dựng bài. Sở dĩ có hi»n tượng này là do học sinh không chịu đọc trước v«n b£n hoặc có đọc th¼ đọc không kĩ ch¿ lướt qua gọi là có đọc, không chu©n bị bài. Đến lớp nghe th¦y đọc cũng ch½nh là lúc học sinh được nghe l¦n đầu. Như vªy th¼ làm sao có thº ph¡t huy được t½nh n«ng động, t½ch cực cõa học sinh. Để ph¦n nào kh­c phục t¼nh tr¤ng tr¶n tôi coi trọng vi»c hướng d¨n học sinh chu©n bị bài ở nhà. Trước h¸t ph£i x¡c định cho học sinh rã vi»c ti¸p xúc với v«n b£n là h¸t sùc c¦n thi¸t. V¼ đọc là hành động đánh thùc t¡c ph©m với đầy đủ ý nghĩa cõa nó. Đọc v«n là bước khởi động để đi vào th¸ giới t¡c ph©m, là bước gñi mở quan trọng để người đọc ti¸p nhªn mët c¡ch trực ti¸p linh hồn cõa t¡c ph©m. Đọc để hiºu, c£m thụ t¡c ph©m. Không nhúng đọc c£ bài v«n mà cán đọc c£ tiºu sû t¡c ph©m. Nh§n m¤nh cho học sinh th§y được t¡c dụng to lớn cõa vi»c làm này để giúp c¡c em bước đầu c£m thụ v«n b£n. Tø bước c£m thụ s³ d¢n c¡c em đến viẹc 5
 7. hiºu ý nghĩa cõa bài v«n. Khi ½t nhi·u có sự hiºu bi¸t v· bài v«n rồi, c¡c em chuyºn sang giai đoạn thù hai là suy nghĩ c¡c c¥u hỏi trong ph¦n đọc hiºu v«n b£n ở SGK. Sau đó tr£ lời c¡c c¥u hỏi theo suy nghĩ cõa b£n th¥n. Thực t¸ gi£ng d¤y cho tôi th§y r¬ng n¸u ch¿ có h» thèng c¥u hỏi tèt, n¸u ch¿ kh²o l²o động vi¶n học sinh ở tr¶n lớp th¼ chưa đủ, mà muèn ph¡t huy t½nh t½ch cực cõa học sinh, chõ động chi¸m lĩnh t¡c ph©m cõa học sinh trong giờ học v«n. Mët v§n đề được đặt ra là ph£i được chu©n bị thªt tèt nghĩa là học sinh t¼m hiºu, th¥m nhªp bài v«n dưới sự giúp đỡ, ch¿ b£o, định hướng th¦y. Có như vªy th¼ giờ học mới thực sự đạt hi»u qu£. Hướng d¨n học sinh đọc v«n b£n. Trong d¤y và học v«n đọc là kh¥u r§t quan trọng đối với ho¤t động ti¸p nhªn v«n b£n. Đọc là sự ti¸p nhªn thông tin qua m­t và truy·n thông tin qua giọng đọc. Đọc gồm nhi·u c¡ch đọc kh¡c nhau: đọc th¦m đọc đúng, đọc thành ti¸ng, đọc ph¥n vai đọc di¹n c£m. . . Đọc là kh¥u quan trọng để hiºu bài. Thực t¸ cho th§y đọc tèt mới c£m thụ được bài v«n. Đọc với ý thùc là để thº hi»n t¼nh c£m trong bài v«n đoạn v«n c¥u v«n. Đọc với ý thùc là thº hi»n t¼nh c£m trong bài v«n - đoạn v«n – c¥u v«n và th§y được c¡i hay, c¡i đẹp trong v«n b£n đó. V¼ vªy ph£i n¶n cho học sinh ph¡t ¥m đúng, đọc to, rã ràng, ng­t ngh¿ đúng d§u c¥u. V¼ hi»n nay c¡c em đọc sai, đọc l½ nh½. N¸u em ở bàn tr¶n đọc th¼ em ở bàn dưới cuèi lớp không nghe rã. Em cuèi lớp đọc th¦y cũng không nghe th§y g¼. Đọc như vªy làm sao có thº c£m thụ được v«n b£n. Qua nghi¶n cùu tôi th§y nguy¶n nh¥n khi¸n c¡c em đọc nhỏ v¼ th¦y ½t cho c¡c em đọc v¼ sñ m§t thời gian. Để kh­c phục t¼nh tr¤ng tr¶n ph£i dày công r±n luy»n cho c¡c em thường xuy¶n cho c¡c em này đọc nhúng đoạn v«n ng­n, uèn n­n, sûa chúa tøng ché đọc sai, hướng d¨n đọc l¤i cho đúng. Nhúng em đọc nhỏ, ph¥n t½ch cho c¡c em th§y rã v¼ sao c¡c em đọc nhỏ. Trước h¸t không ph£i v¼ c¡c em có tªt nói nhỏ, v¼ tôi th§y giờ ra chơi em h²t r§t to. Nguy¶n nh¥n nói nhỏ là không có thói quen m¤nh d¤n trước ché đông người, muèn đọc to ph£i đọc ngay tø c¥u đầu. B¶n c¤nh vi»c r±n luy»n cho học sinh đọc đúng, đọc to, tôi cán r±n luy»n cho c¡c em đọc th¦m. C¡ch đọc này làm t«ng sè người được đọc trong mët giờ học. V½ dụ tôi gọi mët em đọc th¼ c¡c em cán l¤i ph£i đọc th¦m ( đọc b¬ng m­t, không thành ti¸ng ) đọc th¸ nào đó cho kịp với em đọc to. Như vªy mët em đọc th¼ c£ lớp cũng s³ được đọc. Nhờ đọc mà c¡c em ph¦n nào c£m thụ được t¡c ph©m. Đối với nhúng em đọc tèt th¼ y¶u c¦u cao hơn như đòi hỏi c¡c em ph£i 6
 8. chú ý đến c¥u, nhịp điệu, h¼nh £nh. V½ dụ khi đọc đoạn v«n trong truy»n ng­n “Tôi đi học” cõa Thanh Tịnh ta th§y c¥u v«n dài, ½t d§u c¥u: “Hằng n«m cù vào cuèi thu, l¡ ngoài đường rụng nhi·u và tr¶n không có nhúng đám m¥y bàng b¤c, láng tôi l¤i n¡o nùc nhúng k¿ ni»m mơn man cõa buêi tựu trường. Tôi qu¶n th¸ nào được nhúng c£m gi¡c trong s¡ng §y n©y nở trong láng tôi như m§y cành hoa tươi m¿m cười giúa b¦u trời quang đãng”. Với đoạn v«n này ph£i đọc với giọng nhỏ nhẹ, chªm r¢i. Đọc đúng giọng điệu cõa t¡c ph©m là biºu hi»n cõa vi»c n­m b­t tư tưởng t¼nh c£m cõa t¡c gi£, t«ng sùc biºu c£m. V¼ vªy mà gi¡o vi¶n c¦n chú ý giúp học sinh làm tèt vi»c này. Đưa h» thèng c¥u hỏi để ph¡t triºn tư duy cõa học sinh ( Gñi mở, n¶u v§n đề giúp học sinh tự ph¡t hi»n ra c¡i hay, c¡i đẹp, chi¸m lĩnh, c£m thụ v«n b£n ) Thực t¸ cho th§y muèn ph¡t huy được t½nh t½ch cực, chõ động cõa học sinh trong giờ học th¼ ph£i có h» thèng c¥u hỏi đa d¤ng phong phú, phù hñp với đối tượng học sinh. C«n cù vào t½nh ch§t ho¤t động nhªn thùc có thº có c¡c lo¤i v§n đáp như: - V§n đáp t¡i hi»n ( Dựa vào tr½ nhớ không c¦n suy luªn được sû dụng khi c¦n t¡i hi»n, cõng cè thi¸t lªp mèi quan h» với nhúng ki¸n thùc đã học ) - V§n đáp gi£i th½ch minh họa ( nh¬m làm s¡ng tỏ mët v§n đề nào đó có d¨n chùng minh họa). - V§n đáp t¼m tái ( ph¡t hi»n, đàm tho¤i để t¼m lời đáp cho nhúng c¥u hỏi ). Qua h» thèng c¥u hỏi học sinh s³ có được nhúng định ghướng cơ b£n để t¼m hiºu, thưởng thùc, đánh gi¡ t¡c ph©m v«n học. C«n cù vào đặc trưng cõa ho¤t động học tªp v«n học có thº sû dụng c¡c kiºu c¥u hỏi đi tø đơn gi£n đến phùc t¤p, tø th§p đến cao, tø cụ thº đến kh¡i qu¡t. C¡c kiºu c¥u hỏi tương ùng cho tøng giai đoạn như: - Lo¤i c¥u hỏi, bài tªp, nhªn bi¸t, ph¡t hi»n. - Lo¤i c¥u hỏi, bài tªp k½ch th½ch tư duy li¶n tưởng, tưởng tượng. - Lo¤i c¥u hỏi bài tªp t¡i hi»n ki¸n thùc. - Lo¤i c¥u hỏi, bài tªp ph¥n t½ch đánh gi¡ hay têng k¸t kh¡i qu¡t c¡c v§n đề v«n học. 7
 9. - Lo¤i c¥u hỏi bài tªp s¡ng t¤o ( Tr¼nh bày nhúng suy nghĩ c¡ nh¥n, vªn dụng linh ho¤t nhúng g¼ đã học vào c¡c ngú c£nh kh¡c nhau) cũng có thº x¥y dựng h» thèng c¥u hỏi c«n cù tr¶n nhi»m vụ cụ thº cõa méi giờ học v«n. Làm th¸ nào đó để có h» thèng c¥u hỏi phù hñp với méi giờ học và ph¡t huy mët c¡ch có hi»u qu£, giúp học sinh t½ch cực tham gia vào học tªp, có hùng thú. C¡c h¼nh thùc động vi¶n kh½ch l» c¡c em kịp thời Khi đã có c¥u hỏi ph¡t huy t½nh t½ch cực cõa học sinh trong giờ học . Người th¦y cũng c¦n ph£i có c¡c h¼nh thùc động vi¶n kh½ch l» kịp thời, t¤o ni·m hưng ph§n, hùng thú cho c¡c em, khuy¸n kh½ch c¡c em ti¸p tục ph¡t huy vai trá, kh£ n«ng cõa b£n th¥n, giúp c¡c em kh¯ng định m¼nh. Gi¡o vi¶n có c¡c h¼nh thùc như cho điểm mi»ng khi học sinh nhi·u l¦n tr£ lời ch½nh x¡c. Động vi¶n c¡c em b¬ng nhúng lời khen Tr¶n đây là nhúng kinh nghi»m nhỏ cõa b£n th¥n trong vi»c ph¡t huy t½nh t½ch cực cõa học sinh. N¸u làm tèt nhúng bi»n ph¡p này tùc là người th¦y đã n¥ng cao ch§t lượng d¤y và học cho học sinh ngày mët n¥ng l¶n, không ngøng đáp ùng được y¶u c¦u ngày càng đổi mới cõa vi»c d¤y và học. Hướng d¨n học sinh ôn tªp Sau khi đã học xong ki¸n thùc gi¡o vi¶n hướng d¨n học sinh học tªp, ôn tªp cõng cè ki¸n thùc theo tài li»u đã x¥y dựng. Như vªy học sinh s³ r§t vúng ki¸n thùc và c¡c kĩ n«ng. 4. K¸t qu£: Qua đề tài nghi¶n cùu này có thº giúp người gi¡o vi¶n có nhúng định hướng d¨n học sinh c£m thụ và b¼nh gi¡ được gi¡ trị nëi dung, ngh» thuªt cõa t¡c ph©m. Có h» thèng c¥u hỏi gñi mở, ph¡t huy được t½nh t½ch cực chõ động ti¸p thu, chi¸m lĩnh t¡c ph©m trong méi ti¸t học. Sau khi vªn dụng đề tài, ch§t lượng cõa học sinh ph£i được n¥ng l¶n và học sinh ph£i th§y say m¶, th½ch thú khi học v«n. Đồng thời giúp c¡c em có nhúng nhªn thùc v· quan h» giúa v«n học với c¡c bë môn khoa học kh¡c. Tø đó giúp c¡c em học tèt c¡c môn học kh¡c. Sau mët thời gian vªn dụng nhúng bi»n ph¡p tr¶n vào gi£ng d¤y. Tôi th§y k¸t qu£ bë môn v«n t«ng l¶n rã r»t. N¸u cù ki¶n tr¼ r±n luy»n th¼ k¸t qu£ s³ kh£ quan hơn. Tuy nhi¶n sự ti¸n bë cõa c¡c em cán chªm. Đó là điều c£ th¦y và trá đều ph£i cè g­ng nhi·u hơn. 8
 10. III. KẾT LUẬN Qua qu¡ tr¼nh vªn dụng nhúng bi»n ph¡p tr¶n vào gi£ng d¤y b£n th¥n tôi tự rút ra mët k¸t luªn có t½nh ch§t như mët bài học. 1.V· ph½a gi¡o vi¶n: Thường xuy¶n học hỏi, tự bồi dưỡng, có t¥m huy¸t với ngh· say sưa t¼m tái nghi¶n cùu. Ki¶n tr¼ nh¨n n¤i, dày công giúp đỡ, ch¿ b£o hướng d¨n học sinh, vªn dụng linh ho¤t c¡c bi»n ph¡p. 2. V· ph½a học sinh: Ph£i ham m¶ hùng thú, t¼m tái s¡ng t¤o trong qu¡ tr¼nh học tªp Chịu khó tự gi¡c r±n luy»n theo hướng d¨n cõa th¦y 3. Nhúng ki¸n nghị đề xu§t: C¦n quan t¥m hơn núa tới trang thi¸t bị cơ sở vªt ch§t phục vụ cho gi£ng d¤y, tài li»u tham kh£o thi¸t bị phục vụ cho gi£ng d¤y.T¤o mọi điều ki»n để gi¡o vi¶n t¥m huy¸t gi£ng d¤y. Cung c§p tài li»u để học sinh tham kh£o đặc bi»t là nhúng t¡c ph©m thơ, truy»n và tài li»u ôn tªp có h» thèng ki¸n thùc. Học sinh ph£i được gia đình t¤o mọi điều ki»n thuªn lñi để có thời gian tự học. Phụ huynh ph£i đầu tư s¡ch gi¡o khoa, vở ghi , tài li»u cho c¡c em. Hồ Ch½ Minh, th¡ng 10 n«m 2018 Đỗ Thị Minh Phượng 9