Mẫu Đơn đề nghị công nhận sáng kiến

doc 2 trang vanhoa 20520
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn đề nghị công nhận sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_don_de_nghi_cong_nhan_sang_kien.doc

Nội dung tóm tắt: Mẫu Đơn đề nghị công nhận sáng kiến

  1. Phụ lục Ia CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi1: Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: Số Họ và Ngày Nơi công tác Chức Trình độ Tỷ lệ (%) đóng góp vào TT tên tháng (hoặc nơi danh chuyên việc tạo ra sáng kiến năm thường trú) môn (ghi rõ đối với từng sinh đồng tác giả (nếu có) Là tác giả (các đồng tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến2: Lưu ý: Tác giả sáng kiến là người tạo ra sáng kiến bằng chính sức lao động, trí tuệ của mình; đồng tác giả sáng kiến là những người cùng góp công sức, trí tuệ tạo ra sáng kiến chung (Người chỉ đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kinh phí trong quá trình tạo ra sáng kiến không được coi là tác giả sáng kiến). Đối với sáng kiến của tập thể, Số tác giả và đồng tác giả sáng kiến không quá 3 người, tỷ lệ đóng góp của mỗi tác giả vào sáng kiến không ít hơn 30%, tác giả là người có tỷ lệ đóng góp cao nhất cho sáng kiến. - Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)3: - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến4: - Mô tả bản chất của sáng kiến5: 1 Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến, ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 2 Tên của sáng kiến. 3 Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Điều lệ Sáng kiến, ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ). 4 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Dịch vụ ( ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế ); Khác 5 Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.
  2. Phụ lục Ia - Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả6: - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có)7: . - Danh sách những người đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Số Họ và Ngày Nơi công tác Chức Trình độ Nội dung công việc TT tên tháng (hoặc nơi danh chuyên môn hỗ trợ năm thường trú) sinh Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. , ngày tháng năm Người nộp đơn (Ký và ghi rõ họ tên) 6 Đánh giá lợi ích thu dược theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến 7 Đánh giá lợi ích thu dược theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến