Các qui định khi viết sáng kiến kinh nghiệm

docx 2 trang vanhoa 10310
Bạn đang xem tài liệu "Các qui định khi viết sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxcac_qui_dinh_khi_viet_sang_kien_kinh_nghiem.docx
  • docxPhu luc II_Mau bao cao mo ta sang kien.docx
  • docxPhu luc III_Mau danh gia SK.docx
  • docxPhu luc IV_Giay chung nhan SK.docx
  • docxQD ban hanh quy dinh sang kien co quan So Y te.docx
  • pdfQD ban hanh quy dinh sang kien co quan So Y te_Signed.pdf

Nội dung tóm tắt: Các qui định khi viết sáng kiến kinh nghiệm

  1. Phụ lục I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN (ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 của Thủ trưởng cơ quan Sở Y tế) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi1: . Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: Ngày Tỷ lệ (%) đóng góp vào Nơi công tác Trình độ Số Họ và tháng Chức việc tạo ra sáng kiến (hoặc nơi chuyên TT tên năm danh (ghi rõ đối với từng đồng thường trú) môn sinh tác giả, nếu có) Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến2: - Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)3: . - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến4: - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn) - Mô tả bản chất của sáng kiến5: 1 Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến. 2 Tên của sáng kiến. 3 Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 4 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế ), khác 5 Cần nêu rõ các nội dung: + Về nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của
  2. - Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả6: - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): - Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Ngày Nơi công tác Số Họ và tháng Chức Trình độ Nội dung công việc (hoặc nơi TT tên năm danh chuyên môn thường trú) hỗ trợ sinh Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. , ngày tháng năm Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm nếu cần thiết. + Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào. 6 Đánh giá lợi ích thu được: + So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó). + Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể. 2