Sáng kiến Dạy học bài "Ếch ngồi đáy giếng" theo định hướng giáo dục STEM

pdf 25 trang Giang Anh 21/03/2024 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến Dạy học bài "Ếch ngồi đáy giếng" theo định hướng giáo dục STEM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfsang_kien_day_hoc_bai_ech_ngoi_day_gieng_theo_dinh_huong_gia.pdf

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến Dạy học bài "Ếch ngồi đáy giếng" theo định hướng giáo dục STEM

 1. Xu§t ph¡t tø vai trá t½ch cực cõa phương ph¡p gi¡o dục stem đã thôi thúc tôi ph£i t½ch cực đổi mới d¤y và học v«n trong nhà trường. Trong mët môn học tưởng chøng không thº ¡p dụng được stem. 3. Ph¤m vi và đối tượng nghi¶n cùu Gi¡o dục Stem là phương ph¡p d¤y học t½ch cực. Qua nghi¶n cùu, t¼m hiºu nhúng tài li»u gi¡o dục, c¡c phương ph¡p học tªp và thực tr¤ng học sinh t¤i đơn vị, tôi nhªn th§y s¡ng ki¸n này phù hñp và có t½nh kh£ thi. S¡ng ki¸n được ¡p dụng cho học sinh khèi 6, trường THCS Nguy¹n Thị Định. Thi¸t k¸ và tê chùc thực hi»n bài học stem “Ếch ngồi đáy giếng” trong ph¦n v«n b£n ngú v«n lớp 6- tªp 1. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luªn cõa v§n đề Đại Hëi Đảng toàn quèc l¦n thù IX đã kh¯ng định Gi¡o dục – Đào t¤o cùng với Khoa học – Công ngh» là quèc s¡ch hàng đầu. Ph¡t triºn gi¡o dục là mët trong nhúng động lực quan trọng thúc đẩy sự nghi»p công nghi»p ho¡, hi»n đại ho¡, là điều ki»n để ph¡t huy nguồn lực con người. Muèn đào t¤o nguồn lực con người đáp ùng với y¶u c¦u ph¡t triºn cõa x¢ hëi c¦n ph£i quan t¥m đến vi»c n¥ng cao ch§t lượng gi¡o dục toàn di»n cho học sinh. V· mục ti¶u gi¡o dục, điều 2, Luªt Gi¡o dục vi¸t: “Đào t¤o con người Vi»t Nam ph¡t triºn toàn di»n, có đạo đức, tri thùc, sùc kho´, th©m mỹ và ngh· nghi»p, trung thành với l½ tưởng độc lªp, d¥n chõ và chõ nghĩa x¢ hëi, h¼nh thành và bồi dưỡng nh¥n c¡ch, ph©m ch§t và n«ng lực cõa công d¥n, đáp ùng y¶u c¦u x¥y dựng và b£o v» Tê quèc”; B¶n c¤nh đó, Luªt Gi¡o dục cán đề cªp: “Mục ti¶u gi¡o dục phê thông giúp học sinh ph¡t triºn toàn di»n v· đạo đức, tr½ tu», ph©m ch§t, th©m mỹ và c¡c kỹ n«ng cơ b£n nh¬m h¼nh thành nh¥n c¡ch con người Vi»t Nam x¢ hëi chõ nghĩa, x¥y dựng tư c¡ch và tr¡ch nhi»m công d¥n chu©n bị cho học sinh ti¸p tục học l¶n hoặc đi vào cuëc sèng lao động, tham gia x¥y dựng và b£o v» Tê quèc”. 2. Cơ sở thực ti¹n Kh¡c với c¡c nước ph¡t triºn tr¶n th¸ giới như Mỹ, gi¡o dục Stem du nhªp vào Vi»t Nam không ph£i b­t nguồn tø c¡c nghi¶n cùu khoa học gi¡o dục hay tø ch½nh s¡ch vĩ mô v· nguồn nh¥n lực mà b­t nguồn tø c¡c cuëc thi Robot dành cho học sinh tø c§p tiºu học đến phê thông trung học do c¡c công ty công ngh» t¤i Vi»t Nam triºn khai cùng với c¡c tê chùc nước ngoài. V½ dụ cuëc thi Robotics make X 2019 cõa Công ty Cprobot 3
 2. công ngh» cao Stem Vi»t Nam hay mët sè cuëc thi Robocon cõa c¡c h¢ng như Lego và mët sè cuëc thi Robocon trong nước. Tø đó đến nay gi¡o dục Stem đã b­t đầu có sự lan to£ với nhi·u h¼nh thùc kh¡c nhau, nhi·u c¡ch thùc thực hi»n kh¡c nhau, nhi·u tê chùc hé trñ kh¡c nhau. H» thèng c¡c công ty gi¡o dục tư nh¥n Vi»t Nam đã r§t nhanh nh¤y đưa gi¡o dục Stem, mà chõ y¸u là c¡c ho¤t động Robot vào gi£ng d¤y t¤i c¡c trường tiºu học, trung học phê thông t¤i mët sè thành phè lớn như Hà Nëi, Hồ Ch½ Minh, Đà N®ng b¬ng h¼nh thùc x¢ hëi ho¡. Tuy nhi¶n, khu vực nông thôn hi»n nay chưa thº ti¸p cªn với c¡c ho¤t động li¶n quan đến robot v¼ chi ph½ mua robot cõa nước ngoài r§t đắt đỏ, vªy n¶n t¤i c¡c vùng nông thôn hi»n nay đã có mët sè gi£i ph¡p kh¡c được đưa ra do Li¶n minh c¡c công ty gi¡o dục Stem t¤i Hà Nëi đưa ra như Học vi»n S¡ng t¤o S3, Kidscode Stem, Robot Stem Vi»t Nam. Như vªy, gi¡o dục Stem hi»n nay t¤i Vi»t Nam h¦u h¸t là cuëc chơi cõa c¡c công ty tư nh¥n t¤i c¡c thành phè lớn và mët sè ho¤t động phong trào t¤i nhi·u địa phương và đã được ¡p dụng m¤nh m³ ở c¡c trường phê thông. Vi»c đưa phương ph¡p gi¡o dục stem vào trường phê thông có vai trá lớn trong vi»c đổi mới phương ph¡p gi¡o dục. Cụ thº là: Đảm b£o gi¡o dục toàn di»n; N¥ng cao hùng thú học tªp; H¼nh thành và ph¡t triºn c¡c n«ng lực ph©m ch§t cho học sinh; K¸t nèi trường học với cëng đồng; Hướng nghi»p ph¥n luồng trong gi¡o dục. 3. Thi¸t k¸ và tê chùc thực hi»n bài “Ếch ngồi đáy giếng” theo định hướng gi¡o dục stem 3.1 Mục đích y¶u c¦u 3.1.1 Mục đích Trong cuëc sèng hàng ngày, méi chúng ta c¦n có nhúng đức t½nh c¦n thi¸t như: t½nh trung thực, y¶u thi¶n nhi¶n, sèng háa hñp với thi¶n nhi¶n, chan háa với mọi người, tôn trọng l³ ph£i, tôn trọng người kh¡c, tự chõ, tôn trọng và học hỏi c¡c d¥n tëc kh¡c, x¥y dựng t¼nh b¤n trong s¡ng lành m¤nh và đặc bi»t là đức t½nh khi¶m tèn gi£n dị, không hu¶nh hoang, ki¶u ng¤o để cuëc sèng cõa chúng ta ngày mët tèt đẹp hơn. Điều đó li¶n quan đến ki¸n thùc cõa r§t nhi·u c¡c môn học kh¡c nhau trong nhà trường. Mët trong nhúng ki¸n thùc t¡c động r§t lớn đến gi¡ trị 4
 3. nh¥n v«n, h¼nh thành nh¥n c¡ch cõa con người đó là môn Ngú v«n. Tôi đã vªn dụng ki¸n thùc c¡c môn Ngú v«n, Sinh học, Âm nh¤c, Lịch sû, Địa lý và Gi¡o dục công d¥n để giúp học sinh hoàn thi»n nh¥n c¡ch, có kh£ n«ng ùng xû trước mọi t¼nh huèng x£y ra trong cuëc sèng thông qua v«n b£n “Ếch ngồi đáy giếng” ti¸t 39 trong chương tr¼nh Ngú v«n 6. 3.1.2 Y¶u c¦u a) Ki¸n thùc: Đặc điểm nh¥n vªt, sự ki»n, cèt truy»n trong t¡c ph©m truy»n ngụ ngôn. Ý nghĩa gi¡o hu§n s¥u s­c cõa truy»n ngụ ngôn. Ngh» thuªt đặc s­c cõa truy»n: Mượn chuy»n loài vªt để nói chuy»n con người, ©n bài học tri¸t l½, t¼nh huèng b§t ngờ, hài hước, độc đáo. b) Kỹ n«ng: Đọc - hiºu v«n b£n truy»n ngụ ngôn. Li¶n h» c¡c sự vi»c trong truy»n với nhúng t¼nh huèng, hoàn c£nh thực t¸. Kº l¤i được truy»n. c) Th¡i độ: Sèng khi¶m tèn, chịu khó học hỏi, không ki¶u ng¤o, hu¶nh hoang, tự cao, tự đại. 3.1.3 Phương ph¡p d¤y học: Theo định hướng gi¡o dục stem: t½ch hñp cõa 4 lĩnh vực Khoa học, Công ngh», Kĩ thuªt, To¡n học 3.1.4 Phương ti»n d¤y học + Gi¡o ¡n gi£ng d¤y, phi¸u học tªp, file Powerpoint và đồ dùng d¤y học; + S¡ch gi¡o khoa Ngú v«n 6- tªp, s¡ch gi¡o tham kh£o; + Micro, ph§n tr­ng, ph§n màu, thước th¯ng và kh«n lau b£ng; + C¡c dụng cụ để thi¸t k¸ s£n ph©m. 3.1.5 Chu©n bị cõa gi¡o vi¶n và học sinh a) Chu©n bị cõa gi¡o vi¶n: So¤n gi¡o ¡n và chu©n bị s®n c¡c phương ti»n d¤y học. Laptop, Pro- jector, b£ng đen, ph§n, loa, Micro, nam ch¥m. Thông tin, tư li»u để GV d¨n nhªp vào chõ đề, c¡c nëi dung c¦n nghi¶n cùu, gi£i quy¸t: C¡c h¼nh £nh phục vụ cho vi»c học được l§y tø m¤ng. Đo¤n clip l§y tø Youtube. Mua c¡c vªt dụng để ch¸ t¤o ở c¡c qu¦y t¤p hóa mĩ thuªt. C¡c phương ¡n, kịch b£n đề xu§t, thời lượng để gi¡o vi¶n hướng d¨n, tê chùc học sinh 5
 4. t¼m hiºu, nghi¶n cùu, thực hi»n chõ đề. b) Chu©n bị cõa học sinh: Xem trước nëi dung bài mới. Lªp nhóm s¡ng t¤o c¡c s£n ph©m 4. Giới thi»u chõ đề Mùc độ cõa chõ đề: Theo định hướng gi¡o dục Stem. Thời lượng thực hi»n chõ đề: 1 tu¦n Không gian thực hi»n: Ngoài lớp học và trong lớp học Lùa tuêi học sinh Lớp 6: (12 tuêi) Mùc độ ti¸p thu TB - Kh¡. - N­m được nëi dung ý nghĩa và ngh» thuªt truy»n ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” V§n đề c¦n tªp trung - Gi¡o dục đạo đức lèi sèng trong s¡ng lành m¤nh, trong s¡ng. - Gi¡o dục b£o v» môi trường sèng cõa c¡c loài vªt và con người. - Gi¡o dục nhúng kĩ n«ng sèng c¦n thi¸t. - Nhúng gi¡ trị đạo đức đang ngày càng đi xuèng. Bèi c£nh thực t¸ - Nhúng gi¡ trị tinh th¦n phai nh¤t như ¥m nh¤c, nhúng trá chơi d¥n gian. - Nhúng kĩ n«ng sèng c¦n được bê sung. - Môi trường sèng đang bị đe dọa. + Sinh học. + Gi¡o dục công d¥n. Li¶n k¸t với c¡c môn học + Lịch sû. + Địa lý. + Âm nh¤c. 6
 5. T½ch hñp ki¸n thùc trong môn Ngú v«n -T½ch hñp ph¥n môn Ti¸ng Vi»t ti¸t 10, bài 3 “Nghĩa cõa từ”; ti¸t 57, bài 13-14 “Chỉ từ”. - T½ch hñp ph¥n môn Tªp làm v«n ti¸t 4, bài 1 “Giao ti¸p, v«n b£n và phương thùc biºu đạt ”; ti¸t 11-12, bài 3: “Sự vi»c và nh¥n vªt trong v«n tự sự”. T½ch hñp ki¸n thùc li¶n môn C¡c nëi dung ki¸n thùc li¶n - T½ch hñp môn sinh học v· đặc t½nh, thói quan trong chương tr¼nh quen, môi trường sèng cõa c¡c động vªt THCS lưỡng cư. - T½ch hñp môn Gi¡o dục công d¥n v· lèi sèng háa hñp với thi¶n nhi¶n, chan háa với mọi người, tôn trọng l³ ph£i, chung sèng háa b¼nh; Ý thùc cõa học sinh khi tham gia giao thông. - T½ch hñp môn Lịch sû v· nhúng danh nh¥n đã có lèi sèng khi¶m tèn, học hỏi. - T½ch hñp môn Địa lý v· v§n đề th½ch nghi với môi trường và kh£ n«ng ùng phó kịp thời với nhúng bi¸n đổi cõa kh½ hªu. - T½ch hñp môn Âm nh¤c để gi¡o dục học sinh láng y¶u thi¶n nhi¶n, y¶u loài vªt thông qua bài h¡t “Chú ¸ch con” 7
 6. 5. Ti¸n tr¼nh chu©n bị: (1 tu¦n ) TT Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Phương ¡n -Ph¥n nhóm và cho tài -T¤o nhóm và xem tài -Th£o luªn li»u có s®n cho học sinh li»u theo sự hướng d¨n trước lớp. nghi¶n cùu cõa gi¡o vi¶n. 1 -Thèng nh§t v· c¡ch - Đóng góp ý ki¸n và ghi thùc th£o luªn nhóm chú. khi thực hi»n ho¤t động stem -Ch¿nh sûa ph¦n thông -Ti¸p thu ý ki¸n và -Học sinh gûi tin học sinh thu thªp ch¿nh sûa l¤i sai sót. thông tin qua được. mail. 2 -Gi¡o vi¶n ch¿nh sûa và hồi ¥m l¤i qua mail. -Giới thi»u c¡c ki¸n thùc -L­ng nghe, ghi chú và -Th£o luªn v· công nghệ,kĩ thuªt, làm theo hướng d¨n. trước lớp. to¡n, khoa học để làm s£n ph©m 3 -Thông tin hướng d¨n - Học sinh làm cài đặt và sû dụng tøng theo hướng ph¦n m·m. d¨n t¤i nhà. N¸u có v§n đề, li¶n l¤c với gi¡o vi¶n để hỏi xin sự giúp đỡ. 4 -Ti¸n hành ti¸t d¤y thû -Thực hi»n c¡c ho¤t -Thực hi»n ti¸t để nhªn ph£n hồi động trong ti¸t d¤y cõa d¤y t¤i lớp gi¡o vi¶n. 8
 7. 6.Ti¸n tr¼nh d¤y học ch½nh khóa theo định hướng gi¡o dục stem Ho¤t động 1: X¡c định v§n đề Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung -Chuyºn giao nhi»m vụ -Đọc v«n b£n, so¤n bài -Bài so¤n học tªp cho học sinh. ở nhà. -Dặn dá học sinh chu©n -N­m ki¸n thùc -H¼nh v³ bị bài. -S£n ph©m b£o v» môi trường Ho¤t động 2: Nghi¶n cùu lý thuy¸t n·n Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung -R±n kỹ n«ng thº hi»n -Học sinh đọc. I. Đọc – Chú th½ch: sự tự tin, kỹ n«ng đảm nhªn tr¡ch nhi»m. -Gi¡o vi¶n nhªn x²t. -Học sinh nhªn x²t 1. Đọc- Kº: -Kỹ thuªt d¤y học t½ch Kº chuy»n theo tranh (5 - Đọc cực (KTDHTC): đọc tranh) hñp t¡c. - Kº H¼nh 1: Kº chuy»n theo tranh 9
 8. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung -KTDHTC: Động n¢o, hoàn t§t mët nhi»m vụ. -Gi¡o vi¶n dùng m¡y chi¸u nëi dung c¥u chuy»n. -Gi¡o vi¶n hướng d¨n học sinh đọc: -Giọng kº chuy»n b¼nh 2. Chú th½ch: tĩnh xen chút hài hước k½n đáo, nh§n m¤nh vào c¡c động tø, t½nh tø “oai, ngh¶nh ngang, nh¥ng nh¡o, gi¨m bẹp”. a. Kh¡i ni»m: Truy»n ngụ ngôn. -Gi¡o vi¶n đọc m¨u - H¼nh thùc: (Dùng m¡y chi¸u làm Truy»n kº b¬ng v«n b£ng phụ.) xuôi hoặc v«n v¦n. Tr¼nh bày hiºu bi¸t cõa -Đối tượng: em v· truy»n ngụ ngôn? Mượn truy»n đồ vªt, loài vªt hoặc ch½nh con người để nói bóng nói gió, k½n đáo chuy»n con người. -Mục đích: Gi¡o vi¶n: T½ch hñp Học sinh đọc c¡c tø khuy¶n nhõ, r«n ph¥n môn Ti¸ng Vi»t trong chú th½ch (tr/100- d¤y người ta bài Ti¸t 10, bài 3 “Nghĩa cõa 101). học nào đó trong từ” cuëc sèng. 10
 9. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung C¡c tø đó được gi£i b. Tø khó: nghĩa theo m§y c¡ch? Đó là nhúng c¡ch nào? Gi¡o vi¶n dùng m¡y Học sinh tr£ lời chi¸u làm b£ng phụ Gi¡o vi¶n chèt: Học sinh tr£ lời Tø: “chúa tể”; “nhâng Chúa tº: k´ có quy·n nháo”: tr¼nh bày kh¡i lực cao nh§t, chi phèi k´ ni»m mà tø biºu thị. kh¡c. D·nh l¶n: (nước) d¥ng cao Nh¥ng nh¡o: ngông ngh¶nh, không coi ai ra g¼. II.T¼m hiºu v«n b£n: 1. Kiºu v«n b£n và phương thùc biºu đạt: -Gi¡o vi¶n: -Học sinh T½ch hñp ph¥n môn Tªp Ho¤t động độc lªp làm v«n Ti¸t 4, bài 1 “Giao ti¸p, v«n b£n và phương thùc biºu đạt ” -V«n b£n “Ếch ngồi đáy (Nh¥n vªt là loài vªt. -Kiºu v«n b£n: Tự giếng” thuëc kiºu v«n Đó là con ¸ch) sự b£n nào? N¶u PTBĐ cõa v«n b£n? -V«n b£n chia làm m§y -PTBĐ: Tự sự, ph¦n? Nëi dung méi mi¶u t£, biºu c£m ph¦n? -V«n b£n chia làm m§y 2. Bè cục: 2 ph¦n ph¦n? Nëi dung méi ph¦n? 11
 10. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Gi¡o vi¶n -Ph¦n 1: Dùng m¡y chi¸u làm Tø đầu đến “oai b£ng phụ như mët vị chúa tể”: Ếch khi ở trong gi¸ng. Gi¡o vi¶n - Ph¦n 2: T½ch hñp Tªp làm v«n Cán l¤i: Ếch khi ra Ti¸t 11-12, bài 3: “Sự ngoài gi¸ng. vi»c và nh¥n vªt trong v«n tự sự”. 3. Nëi dung: Gi¡o vi¶n Th£o luªn nhóm nhỏ : a. Khi ¸ch ở trong gi¸ng: Chúng ta vøa t¼m hiºu Ếch có nhªn th§y được -Có mët con ¸ch v· kh¡i ni»m truy»n hoàn c£nh sèng cõa sèng l¥u ngày trong ngụ ngôn, đối tượng cõa m¼nh không ? mët gi¸ng nọ. truy»n là: mượn chuy»n v· loài vªt, đồ vªt hoặc v· ch½nh con người Trong truy»n ngụ ngôn này, t¡c gi£ d¥n gian đã x¥y dựng nh¥n vªt là người hay loài vªt, đồ vªt? Đó là nh¥n vªt nào? Gi¡o vi¶n k¸t luªn Học sinh tr£ lời +Không gian: nhỏ b², chªt hẹp, l¥u ngày không thay đổi Ếch không nhªn th§y -Cùng nhúng con rã được hoàn c£nh sèng vªt nhỏ b² kh¡c cõa m¼nh như nh¡i, cua, èc -Ếch đã ngë nhªn, £o Kº v· cuëc sèng cõa ¸ch -Hàng ngày, ¸ch c§t tưởng v· điều gi ? trong gi¸ng gñi cho ta ti¸ng k¶u ồm ëp li¶n tưởng tới mët môi làm vang động c£ trường sèng h¤n hẹp. gi¸ng. 12
 11. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung -Điều đó cho em th§y -C¡c con vªt đều đặc điểm g¼ trong t½nh r§t ho£ng sñ méi c¡ch cõa ¸ch ? khi ¸ch c§t ti¸ng k¶u. Gi¡o vi¶n hướng d¨n +Tự th§y m¼nh oai học sinh h¼nh thành ki¸n phong, to lớn. thùc để rút ra bài học ở ph¦n thù nh§t. -Kº v· ¸ch với nhúng -Bài học: Dù hoàn c£nh, +Hoàn c£nh sèng n²t t½nh c¡ch như vªy, môi trường sèng h¤n h¤n ch¸, chªt hẹp, t¡c gi£ đã sû dụng ngh» ch¸ cũng không được đơn gi£n. thuªt g¼ ? tự b¬ng láng, £o tưởng, ngë nhªn v· m¼nh mà ph£i cè g­ng học tªp để vươn l¶n. Th£o luªn: Em th§y -Ếch cù tưởng: b¦u c¡ch kº v· cuëc sèng cõa trời tr¶n đầu ch¿ ¸ch trong gi¸ng gñi cho b² b¬ng chi¸c vung ta li¶n tưởng tới mët cán nó th¼ oai như môi trường sèng như th¸ mët vị chúa tº. nào? Gi¡o vi¶n t½ch hñp với Học sinh dựa vào tranh +Ếch là k´ hiºu môn : kº l¤i sự vi»c khi ¸ch ra bi¸t nông c¤n, khỏi gi¸ng? nhưng l¤i hu¶nh hoang. Gi¡o dục công d¥n để gi¡o dục học sinh v· lèi sèng Li¶n h», mở rëng KNS : Gi¡o vi¶n Tiºu k¸t: Tóm t­t l¤i nëi dung -Ngh» thuªt: Nh¥n ph¦n 1 và chuyºn ti¸p hóa, h¼nh £nh g¦n sang ph¦n 2 gũi, quen thuëc gñi nhi·u li¶n tưởng. Gi¡o vi¶n dùng m¡y chi¸u làm b£ng phụ. 13
 12. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung b. Khi ¸ch ra khỏi gi¸ng: -Trong đoạn b¤n vøa kº Học sinh th£o luªn -T¼nh huèng: Trời em th§y ¸ch đã gặp t¼nh nhóm nhỏ: mưa to, nước trong huèng g¼? gi¸ng d·nh l¶n, tràn bờ, đưa ¸ch ra ngoài. -C¡ch ra ngoài gi¸ng đó Học sinh tr£ lời -Không gian: rëng là ý muèn kh¡ch quan lớn hay chõ quan cõa ¸ch? (Ý muèn kh¡ch quan v¼ ¸ch không muèn ra khỏi gi¸ng.) -Không gian ngoài gi¸ng Học sinh th£o luªn. Cû ch¿: ¸ch ta có có g¼ kh¡c với không thº đi l¤i kh­p nơi, gian trong gi¸ng? Ếch có nh¥ng nh¡o đưa thº làm gi? cặp m­t nh¼n l¶n b¦u trời, ch£ th±m để ý g¼ đến xung quanh. Gi¡o vi¶n k¸t luªn (Ếch không thº th½ch nghi với hoàn c£nh sèng mới) -Ếch có th½ch nghi được +Ếch không tự với sự thay đổi đó m¼nh có ý thùc không? ra khỏi gi¸ng n¶n không nhªn ra b¦u trời, mặt đất rëng lớn. -Nhúng cû ch¿ nào cõa +Ki¶u ng¤o và chõ ¸ch chùng tỏ điều đó? quan. -Theo em, v¼ sao ¸ch l¤i -K¸t cục: Ếch bị bị gi¨m bẹp? con tr¥u gi¨m bẹp Gi¡o vi¶n mời gi¡o vi¶n dự giờ tham gia đặt c¥u hỏi t½ch hñp. 14
 13. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Gi¡o vi¶n * Tiºu k¸t: Định hướng cho học sinh -Ngh» thuªt: c¡c KNS: giao ti¸p, ra quy¸t định, t¼m ki¸m sự hé trñ. -Khi tham gia giao C¡ch kº chuy»n thông ngoài đường, em b§t ngờ, hài hước, c¦n chú ý điều g¼? k½n đáo. Ngh» thuªt nh¥n hóa, sû dụng tø l¡y đặc t£ (ngh¶nh ngang, nh¥ng nh¡o). Gi¡o vi¶n k¸t luªn Học sinh tr£ lời Gi¡o vi¶n Nëi dung: T½ch hñp với môn Lịch Không được chõ sû, Gi¡o dục công d¥n. quan, ki¶u ng¤o, coi thường xung quanh v¼ chõ quan ki¶u ng¤o thường ph£i tr£ gi¡ đắt. III. Têng k¸t: 1. Ngh» thuªt: -X¥y dựng h¼nh tượng g¦n gũi với đời sèng -C¡ch nói b¬ng ngụ ngôn, c¡ch gi¡o hu§n tự nhi¶n, đặc s­c. -C¡ch kº chuy»n b§t ngờ, hài hước, k½n đáo. 2. Nëi dung: Ngụ ý ph¶ ph¡n nhúng k´ hiºu bi¸t h¤n hẹp mà l¤i hu¶nh hoang; 15
 14. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung 3. Ý nghĩa cõa bài học: Khuy¶n nhõ chúng ta ph£i mở rëng t¦m hiºu bi¸t, không chõ quan, ki¶u ng¤o. Ho¤t động 3: Gi£i quy¸t v§n đề Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Đưa v§n đề vào thực Động n¢o, suy nghĩ Bước 1: Đề xu§t ti¹n cuëc sèng tøng cặp chia s´, hỏi gi£i ph¡p – đáp, hoàn t§t mët nhi»m vụ Học sinh ph¡t hi»n ra Phương ph¡p học Bước 2: gi£i ph¡p v§n đề c¦n gi£i quy¸t nhóm, phương ph¡p trong thực ti¹n là: gi£i quy¸t v§n đề, phương ph¡p học theo dự ¡n. 1.Mët sè người ki¶u Kỹ n«ng tư duy, kỹ Bước 3: B¡o c¡o ng¤o, hèng h¡ch, n«ng ra quy¸t định, k¸t qu£ huy¶nh hoang, coi kỹ n«ng tư duy ph¶ trời b¬ng vung, không ph¡n khi¶m tèn ph£i ùng xû làm sao để h¼nh thành nh¥n c¡ch tèt và cuëc sèng chan háa tèt đẹp. 2.Môi trường sèng cõa Học sinh có hùng thú Bước 4: Đánh gi¡ con người đang bị ô t¼m c¡ch gi£i quy¸t c¡c nhi¹m nghi¶m trọng. v§n đề C¦n t¼m gi£i ph¡p để ùng phó và c£i t¤o môi trường sèng 16
 15. Ho¤t động cõa Gi¡o vi¶n Ho¤t động cõa Học sinh Nëi dung Học sinh đưa ra c¡c gi£i Sèng y¶u thương, ph¡p háa thuªn với mọi người ch½nh là KNS bi¸t giao ti¸p, ùng xû có v«n hóa, chung sèng háa b¼nh. Khi c¡c em có kĩ n«ng này, c¡c em s³ được mọi người tôn trọng, y¶u qu½. - Gi¡o vi¶n tê chùc học Tr¼nh bày c¡c s£n ph©m -B¼nh lọc nước sịnh nhªn x²t đánh gi¡ b£o v» môi trường s£n ph©m đã làm. -Hëp đựng bút b¬ng s£n ph©m t¡i ch¸ 3.Nhúng trá chơi d¥n Học sinh làm ở nhà theo -X¸p gi§y h¼nh con gian: x¸p gi§y, x¸p l¡ nhóm tr¼nh bày, ph£n ¸ch đang d¦n bị l¢ng qu¶n. bi»n tr¶n lớp Gi¡o vi¶n hướng d¨n Học sinh làm theo 7. K¸t qu£ đạt được Qua thực t¸ gi£ng d¤y, tôi nhªn th§y r¬ng vi»c d¤y học theo định hướng gi¡o dục Stem r§t hay t½ch hñp ki¸n thùc giúa c¡c môn học vào gi£i quy¸t mët v§n đề nào đó trong cuëc sèng mët c¡ch thi¸t thực. B¶n c¤nh đó, cán giúp học sinh trau dồi ki¸n thùc giúp c¡c em gi£i quy¸t c¡c t¼nh huèng, c¡c v§n đề đặt ra trong môn học nhanh chóng và hi»u qu£ nh§t. Điều quan trọng nh§t là: giúp học sinh có th¡i độ học tªp t½ch cực, chõ động ti¸p cªn bài học, g¥y được hùng thú trong học tªp. Đối với vi»c t½ch hñp ki¸n thùc c¡c môn: Sinh học, Âm nh¤c, Lịch sû, Địa lý, Gi¡o dục công d¥n vào bài d¤y: “Ếch ngồi đáy giếng” s³ giúp c¡c em n­m được, hiºu rã môi trường sèng £nh hưởng đến sự ph¡t triºn nh¥n c¡ch cõa con người, nguy¶n nh¥n d¨n đến sự th§t b¤i th£m h¤i khi không nhªn thùc rã giới h¤n cõa m¼nh. C¦n mở rëng t¦m hiºu bi¸t không chõ quan ki¶u ng¤o. Ph£i tự ý thùc được m¼nh. Tø đó có th¡i độ sèng th¥n ¡i, đoàn k¸t, háa đồng với cëng đồng để có th¡i độ cư xû, th¡i độ sèng đúng đắn. Có ý thùc tr¡ch nhi»m với b£n th¥n và nhúng người xung quanh. 17
 16. Trong thực t¸ chúng tôi th§y khi so¤n bài theo định hướng gi¡o dục Stem giúp gi¡o vi¶n ti¸p cªn tèt hơn, hiºu rã hơn, s¥u hơn nhúng v§n đề đặt ra trong SGK, khi¸n bài học trở n¶n sinh động, khơi gñi cho học sinh tư duy t½ch cực, có hùng thú bài học, được t¼m tái, kh¡m ph¡ nhi·u ki¸n thùc và được suy nghĩ s¡ng t¤o hơn đồng thời vªn dụng vào thực t¸ cuëc sèng tèt hơn. Theo kh£o s¡t sau ho¤t động, có đến tr¶n 90% học sinh hùng thú với ti¸t học. Đối với gi¡o vi¶n d¤y V«n, phương ph¡p gi¡o dục Stem r§t quan trọng và c¦n thi¸t s³ giúp họ n¥ng cao ch§t lượng gi£ng d¤y. Gi¡o vi¶n được bồi dưỡng th¶m vèn sèng, vèn hiºu bi¸t tø thực t¸ và giờ d¤y không cán ngh±o nàn, khô cùng. Để có thº hoàn thành mët ti¸t học theo phương ph¡p gi¡o dục Stem gi¡o vi¶n và học sinh ph£i m§t r§t nhi·u công sùc và thời gian. Nhưng nhúng g¼ nhªn l¤i tø phương ph¡p này cũng r§t xùng đáng. 18
 17. III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1. K¸t luªn Như vªy thông qua bài học theo định hướng gi¡o dục stem học sinh có thº: - X¥y dựng thói quen tự học, tự t¼m tái, tra cùu thông tin bài học. - N­m vúng c¡ch chọn và ch­t lọc thông tin c¦n t¼m. - Li¶n h» được ki¸n thùc thực ti¹n để gi£i quy¸t c¡c v§n đề thực t¸. - Hiºu được ý nghĩa truy»n ngụ ngôn và rút ra bài học thực ti¹n. - N¥ng cao kh£ n«ng thuy¸t tr¼nh, r±n giũa sự tự tin. 2. Ki¸n nghị Qua vi»c tê chùc học tªp theo định hướng gi¡o dục stem tôi có mët sè ki¸n nghị sau: - Gi¡o vi¶n và học sinh ph£i đầu tư và né lực r§t nhi·u để cho ho¤t động gi¡o dục Stem có hi»u qu£. - Đặt mục ti¶u, lªp k¸ ho¤ch rã ràng, ph¥n công cụ thº cho học sinh và gi¡o vi¶n cùng hé trñ tham gia thực hi»n. - Được sự hé trñ, đồng thuªn cõa Ban Gi¡m Hi»u nhà trường. - Thời lượng cho ho¤t động gi¡o dục Stem c¦n nhi·u hơn núa. - Vi»c học và thi hi»n nay v¨n nặng v· ki¸n thùc. - Cơ sở vªt ch§t chưa đồng bë để đáp ùng nhu c¦u d¤y và học Stem . - Đối với bë môn V«n d¤y học Stem c¦n ph£i đưa vào mët c¡ch kh²o l²o không s³ m§t ch§t V«n- đặc trưng bë môn. Tr¶n đây là mët vài kinh nghi»m v· tê chùc mët ho¤t động d¤y và học theo định hướng gi¡o dục Stem. Xin được trao đổi và r§t mong nhªn được sự góp ý quý đồng nghi»p. Quªn 2, ngày 02 th¡ng 02 n«m 2020 Đỗ Thị Minh Phượng 19
 18. MËT SÈ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HÅC SINH H¼nh 2: Mô h¼nh con Ếch H¼nh 3: Mô h¼nh Ếch trong gi¸ng H¼nh 4: Mô h¼nh con Tr¥u 20
 19. H¼nh 5: Mô h¼nh hëp đựng bút H¼nh 6: Mô h¼nh m¡y lọc nước H¼nh 7: S£n ph©m g§p con ¸ch b¬ng gi§y 21
 20. MËT SÈ HÌNH ẢNH HOẠT ĐËNG CỦA TIẾT HÅC H¼nh 8: Học sinh th£o luªn (nhóm 1) H¼nh 9: Học sinh th£o luªn (nhóm 2) H¼nh 10: Học sinh th£o luªn (nhóm 3;4) 22
 21. MËT SÈ HÌNH ẢNH HOẠT ĐËNG CỦA TIẾT HÅC H¼nh 11: Học sinh tr¼nh nëi dung th£o luªn H¼nh 12: Học sinh tr¼nh bày s£n ph©m H¼nh 13: Học sinh tr¼nh bày s£n ph©m 23
 22. MËT SÈ HÌNH ẢNH HOẠT ĐËNG CỦA TIẾT HÅC H¼nh 14: Gi¡o vi¶n tr¼nh chi¸u sơ đồ tư duy H¼nh 15: K¸t qu£ th£o luªn cõa (4 nhóm ) H¼nh 16: Gi¡o vi¶n nhªn x²t hướng d¨n học sinh rút ra k¸t luªn 24